Cổ phiếu

dcl cổ phiếu

DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Dcl cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng công ty trở thành một trong những công ty Dược phẩm quốc gia phát triển vững mạnh toàn diện, nổi bật trong lĩnh vực tranminhdung.vnản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu và trang thiết bị, dụng cụ y tế. Tăng trưởng hàng năm 20% doanh thu, 50% lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

22/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/10/2017: Phát hành cho CBCNV 500,000
04/08/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
19/04/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
15/07/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 20000 đ/cp
19/05/2015: Phát hành cho CBCNV 145,788
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
25/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/12/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/03/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/07/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/02/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCL: Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Minh Hoài – Thành viên BKtranminhdung.vn (31/03/2021 13:43) DCL: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (31/03/2021 13:43) DCL: Thời gian, địa điểm chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (31/03/2021 13:43) DCL: 19.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (10/03/2021 09:57) DCL: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 (02/03/2021 16:18) DCL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 4/2020 tranminhdung.vno với quý 4/2019 (29/01/2021 16:38)
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu ngành bao bì

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 775,836,659 812,363,794 756,656,943 690,600,453
Giá vốn hàng bán 514,895,828 595,819,478 564,819,880 483,608,913

Xem thêm: Stt Fa Thả Thính Ngọt Ngào Nhất Tháng 4/2021, Tụi Fa Thường Đăng Cap Thả Thính Gì Hay Nhất

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 250,445,970 208,360,136 187,194,348 187,637,294
Lợi nhuận tài chính -181,819 9,562,953 90,969,547 37,397,291
Lợi nhuận khác 9,930,608 -286,824 975,603 642,904
Tổng lợi nhuận trước thuế 98,252,581 20,027,854 104,732,863 85,944,370
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 74,877,213 12,698,030 87,003,628 68,927,681
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 74,303,685 12,534,549 88,473,693 66,391,029
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 734,843,534 1,246,519,616 1,376,618,362 1,442,218,072
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,221,155,562 1,730,929,127 1,712,471,441 1,800,406,954
Nợ ngắn hạn 268,553,671 341,615,314 326,647,199 343,580,613
Tổng nợ 429,386,978 925,802,484 828,048,962 829,411,456
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 791,768,584 805,126,643 884,422,479 970,995,498
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCL : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  lịch sử giá cổ phiếu gas

Xem thêm: Stt Thả Thính Về Mèo – Quotes Thả Thính, Caption Hay Đăng Facebook #2

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button