Là gì

Đạt Yêu Cầu Tiếng Anh Là Gì, Đạt Yêu Cầu Trong Tiếng Anh Là Gì

Finding the 12.7×108mm insufficient, they began development of what became the 14.5×114mm armour-piercing round.

Đang xem: đạt yêu cầu tiếng anh là gì

Trong những người cha hờ đã đến và đi thời gian qua, vật này, cỗ máy này là kẻ duy nhất đạt yêu cầu.
Of all the would-be fathers who came and went, this thing, this machine, was the only one who measured up.
Thí nghiệm được tiếp tục cho đến cuối những năm 1980, khi kết quả của các chương trình gây giống được cho là không đạt yêu cầu.
The experiment was continued until the late 1980s, when the results of the breeding programmes were deemed unsatisfactory.
Không rõ rằng hai phần ba số phiếu cần thiết trên thực tế có ý nghĩa không và kết quả có đạt yêu cầu này không.
It was unclear what the two-thirds majority requirement actually meant and whether it was satisfied.
Quá trình in thử là các công việc chuẩn bị được thợ in thực hiện để có được bản in đạt yêu cầu chất lượng ấn tượng.
A make-ready is the preparatory work carried out by the pressmen to get the printing press up to the required quality of impression.
Họ cùng thu âm lại “Leopard-Skin Pill-Box Hat” và “One of Us Must Know”, song Dylan cảm thấy các bản thu không đạt yêu cầu.
Dylan and his band recorded “Leopard-Skin Pill-Box Hat” and “One of Us Must Know (Sooner or Later)” again, but Dylan was not satisfied with the recorded performance of either song.
Có tối đa 2 đội ở Premier Division có thể lên chơi ở Cornwall Combination nếu họ về đích ở top 3 và đạt yêu cầu về sân bãi.

READ  Ff Động Cơ Ở Phía Trước Xe Ff Là Gì ? Hệ Thống Truyền Lực Trên Ô Tô Có Tác Dụng Gì

Xem thêm: Ccna & Mcsa 2012 Là Gì – Ccna & Mcsa/Mcitp Bạn Đã Hiểu Đến Đâu

Up to two teams from the Premier Division can be promoted to the Cornwall Combination providing they finish in the top three and satisfy ground grading requirements.
Bạn phải làm một nhiệm vụ với tư cách một công dân toàn cầu, và chỉ khi hoàn thành thì bạn mới đủ điểm để đạt yêu cầu.
You had to take action on behalf of a global cause, and only once you”d done that could you earn enough points to qualify.
Nếu điểm trung bình không đạt yêu cầu, bạn phải thi lại toàn bộ Basisprüfung mà thông thường nghĩa là bạn phải học lại toàn bộ năm thứ nhất.
If the weighted average score is not sufficient, a student is required to retake the entire Basisprüfung which usually means having to re-sit the whole first year.
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2008, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã đặt mua 6 chiếc Mi-17 để đạt yêu cầu về số lượng máy bay trực thăng cỡ trung bình.
On 28 October 2008 the Royal Thai Army announced a deal to buy six Mi-17s to meet its requirement for a medium-lift helicopter.
Về sau này, tôi được biết, từ những người tham gia phần này, rằng họ thu khoảng 50 hoặc 60 lần cho tới khi cảm thấy đạt yêu cầu — họ mới đăng tải.
I was told later, and also by lots of singers who were involved in this, that they sometimes recorded 50 or 60 different takes until they got just the right take — they uploaded it.
Trong những trường hợp này, quá trình hậu sản xuất như gia công nhẹ, hoàn thiện bề mặt, hoặc xử lý nhiệt có thể được áp dụng để đạt yêu cầu cuối.

READ  Nghĩa Của Từ : Eco Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Eco, Eco Và Xu Hướng Eco Trong Đời Sống

Xem thêm: Top 10 Cho Vay Tiền Qua Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Agribank Nhanh Gọn, Miễn Phí

In these cases post production process like light machining, surface finishing, or heat treatment may be applied to achieve end compliance.It is used as finishing operations.

Trả lời

Back to top button