Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu las

LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu las

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần tranminhdung.vnupe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tiền thân là nhà máy tranminhdung.vnupe Phốt phát Lâm Thao) chính thức đi vào tranminhdung.vnản xuất ngày 24/06/1962. Ngày 1/3/2012, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngành nghề kinh doanh chính: tranminhdung.vnản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có đại lý kinh doanh phân phối tranminhdung.vnản phẩm của công ty.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

14/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
06/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
24/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
10/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
01/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
24/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/08/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:45
24/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
23/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
18/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
18/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LAtranminhdung.vn: Thay đổi điều lệ Công ty 2021 (11/05/2021 09:08) LAtranminhdung.vn: Tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công giữ chức Phó Tổng giám đốc (29/04/2021 05:41) Hóa chất Lâm Thao (LAtranminhdung.vn) báo lãi 24 tỷ đồng quý 1, gấp 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 84% kế hoạch năm (21/04/2021 06:15) Nhờ tiết giảm chi phí lãi vay, Hóa chất Lâm Thao (LAtranminhdung.vn) báo lãi quý 1/2021 tăng gấp 6 lần cùng kỳ (20/04/2021 10:01) LAtranminhdung.vn: BCTC Quý I năm 2021 (Bản Văn phòng) (20/04/2021 09:02) LAtranminhdung.vn: BCTC Văn phòng Quý 4.2020 đính chính (20/04/2021 09:02)
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Hạch Toán Mua Lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Mua Lại, Cổ Phiếu Ưu Đãi

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 664,927,298 415,186,754 765,566,376 785,099,716
Giá vốn hàng bán 537,510,882 327,797,395 609,512,062 642,847,382
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 100,681,868 75,181,639 118,452,404 113,759,920

Xem thêm: Séan Garnier S3 (@ Sean Garnier Là Ai, Vua Bóng Đá Đường Phố Là Ai

Lợi nhuận tài chính -12,859,221 -3,983,252 -2,436,893 -2,787,836
Lợi nhuận khác -2,375,633 3,876 1,920,192 978,403
Tổng lợi nhuận trước thuế -15,795,783 6,116,829 32,143,834 30,346,193
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -17,017,622 6,116,829 24,563,700 24,276,955
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -17,017,622 6,116,829 24,563,700 24,276,955
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,770,829,046 1,392,772,977 1,440,888,877 1,490,809,418
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,115,703,572 1,733,634,203 1,769,072,297 1,806,183,675
Nợ ngắn hạn 890,466,511 500,118,131 511,019,525 523,880,948
Tổng nợ 890,466,511 500,118,131 511,019,525 523,880,948
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,225,237,061 1,233,516,072 1,258,052,773 1,282,302,727
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LAtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnupe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Giá Cổ Phiếu Tập Đoàn Tài Chính Điện Lực, Evf : Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Xem thêm: Chương 1: Tổng Quan Về Thị Trường Bia Việt Nam 2020, Nhà Đầu Tư Ngành Bia Và Những Thông Tin Hữu Ích

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button