Đánh Giá Chiến Lược Phát Triển Thị Trường Của Công Ty Bút Bi Thiên Long

*

Đang xem: đánh giá chiến lược phát triển thị trường

Tin tức và sự kiện

*

Thời sự

*

Xem thêm: Vay Tiền Bằng Đăng Ký Xe Máy Tại F88, Vay Tiền F88

*

*

Xem thêm: Ốp Babule Là Gì – Nhờ Các Bác Chỉ Giáo Sửa Chữa Xe Bị Móp Babule

Chiến lược có các mục tiêu cụ thể trong việc tăng quy mô, độ sâu và tính thanh khoản, tính hiệu quả của thị trường chứng khoán; nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường và các tổ chức phụ trợ trên cơ sở sắp xếp lại các công ty chứng khoán, mở cửa thị trường cho các trung gian tài chính nước ngoài phù hợp với lộ trình cam kết và mức độ cạnh tranh đối với các tổ chức trong nước; tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thị của cơ quan quản lý nhà nước; tham gia chương trình liên kết thị trường khu vực ASEAN và thế giới…

 Chiến lược đưa ra 8 giải pháp thực hiện: a) Hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát; b) Tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung: c) Phát triển và đa dạng hóa các loại hình nhà đầu tư, cải thiện chất lượng cầu đầu tư; d) Phát triển, nâng cap năng lực cho hệ thống các tổ chức trung giam thị trường, các Hiệp hội, tổ chức phụ trợ thị trường chứng khoán; đ) Tái cấu trúc tổ chức thị trường, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và giao dịch trên thị trường chứng khoán; e) Tăng cường năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi; g) Tăng cường hợp tác quốc tế; h) Tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu và thông tin tuyên truyền.

Theo đó, các tổ chức kinh doanh chứng khoán sẽ được sắp xếp lại theo hướng thúc đẩy việc hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể các tổ chức yếu kém, giảm số lượng công ty cho phù hợp với sự phát triển của thị trường. Nâng cao chất lượng nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán. Tạo điều kiện, khuyến khích việc tái cơ cấu hệ thống các công ty quản lý quỹ theo hướng chuyên nghiệp. Tổ chức việc giao dịch chứng khoán theo hướng cả nước chỉ có 01 Sở Giao dịch chứng khoán. Thực hiện liên kết giữa Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán để gắn kết mạnh hoạt động thanh toán, bù trừ và lưu ký chứng khoán với hoạt động giao dịch chứng khoán. Nhà nước đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Các tổ chức này hoạt động trên cơ sở tự chủ tài chính và tiến tới cổ phần hóa từng bước để thu hồi vốn Nhà nước. Công tác thanh toán giao dịch chứng khoán được cải tiến theo mô hình hệ thống thanh toán tập trung qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư gián tiếp nước ngoài, cơ chế đăng ký kinh doanh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật làm căn cứ cho nhà đầu tư thực hiện. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, tổ chức sơ kết (vào năm 2015) và tổng kết (vào năm 2020) việc thực hiện Chiến lược.

Trả lời

Back to top button