Chứng khoán

Quy Định Pháp Luật Về Thành Viên Độc Lập Trong Công Ty Chứng Khoán Độc Lập Là Gì

Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị có thành viên thông thường và thành viên độc lâp. Xin cho hỏi thành viên độc lập do ai bầu ra, quyền và trách nhiệm của thành viên này như thế nào? Cơ sở pháp lý nào để biết được. Việc có thêm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của công ty.

Đang xem: Công ty chứng khoán độc lập là gì

Tôi xin trân trọng cảm ơn

Người gửi: A.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

*

Nội dung trả lời

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Thông tư 121/2012/BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng áp dụng cho các công ty đại chúng

Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014:

Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

READ  tư vấn mua chứng khoán

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần là một loại thành viên Hội đồng quản trị, do đó cũng được bầu như thành viên Hội đồng quản trị thông thường tức là do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể là điểm c khoản 2.

Điều kiện để trở thành thành viên độc lập của Hội đồng quản trị như sau theo Luật doanh nghiệp 2014:

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoáncó quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

READ  Kết Quả Cuộc Thi Chứng Khoán, Ra Mắt Giải Đấu Chứng Khoán Giả Lập Cho Sinh Viên

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Thành viên độc lập cũng có những quyền và nghĩa vụ giống như thành viên Hội đồng quản trị thông thường:Căn cứ Điều 13 Thông tư 121/2012/TT-BTC:

 

Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

Xem thêm: Nhưng Bức Thư Thả Thính – Nhưng Bức Thư Tình Thả Thính

2. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố cho công ty các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty.

READ  Coông Ty Chứng Khoán Tcbs - Giới Thiệu Về Techcom Securities

5. Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.

6. Công ty đại chúng có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc có thêm thành viên Hội đồng quản trị độc lập góp phần bảo vệ lợi ích chính đángc ủa những cổ đông, nhất là cổ đông nhỏ trong công ty bởi thông thường, họ là những người có kinh nghiệm, nhiệm vụ của họ là đưa ra các ý kiến độc lập về chiến lược cũng như bảo vệ sự công bằng cho cổ đông nhỏ và vì quyền lợi của các cổ đông. Họ có trách nhiệm can thiệp vào các quyết định của Ban điều hành nếu các quyết định này toan tính vụ lợi cho một số cá nhân. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Xem thêm: cổ phiếu vĩnh hoàn

Bộ phận tư vấn pháp doanh nghiệp.

 

Trả lời

Back to top button