Công Cụ Của Thị Trường Vốn, Công Cụ Trên Thị Trường Vốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.06 KB, 8 trang )

Đang xem: Công cụ của thị trường vốn

MỞ BÀII. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TIỀN TỆHiện nay trên thị trường việt nam,có các công cụ sau:Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu chính phủ có kì hạn dưới một năm do Bộ tài chính phát hàng để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước và là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ.Kỳ phiếu Ngân hàng,phát hành dưới hình thức chứng chỉ tiền gửi ngân hàng,có thời gian từ 1-3 năm.Để huy động được một khối lượng vốn lớn trong thời gian ngắn,phục vụ mục đích hoạt động hoặc đầu tư trung hạn cho các chương trình Chính phủ chỉ định,các ngân hàng,chủ yếu là ngân hàng thương mại quốc doanh như:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Ngân hàng Công thương Việt Nam;Ngân hàng Đầu tư và Phát triển,phát hành kì phiếu ngân hàng để thu hút vốn.Lãi suất thông thường cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm,trả lãi trước hoặc sau.Nếu so sánh với trái phiếu kho bạc thì loại kỳ phiếunày có mức độ rủi ro cao hơn, do đó có thể các ngân sách này không có khả năng thanh toán.Tuy nhiên,thực tế cho thấy các ngân sách này là các ngân hàng của Chính phủ,do vậy việc mất khả năng thanh toán của ngân hàng rất khó có thể xảy ra.Chứng chỉ tiền gửi với thời gian dưới 1 năm.Hiện nay chỉ có một số công cụ chủ yếu như: trái phiếu kho bạc,trái phiếu công trình,kì phiếu ngân hàng,tiền gửi tiết kiệm,cổ phiếu công ty.II. TRÁI PHIẾU KHO BẠC (HAY CÒN GỌI LÀ TÍN PHIẾU KHO BẠC) Trái phiếu kho bạc là một loại trái phiếu do Nhà nước phát hành với lãi suất cố định và thời gian ấn định trước,nhằm huy động vốn để bổ sung ngân sách Nhà nước.Trái phiếu khobạc được phát hành nhằm bù đắp thâm thủng ngân sách và giải quyết thiếu hụt tạm thời (khi giữa thu và chi không ăn khớp về mặt thời gian).Như vậy, ngay cả khi có bội thu ngân sách vẫn cần phá hành trái phiếu kho bạc.Trên thị trường Việt Nam,trái phiếu kho bạc là công cụ phát hành rộng rãi và phổ biến nhất và là công cụ an toàn nhất (được xem như không có rủi ro khi thanh toán )Trái phiếu kho bạc chủ yếu do các tổ chức tài chính tín dụng mua thông qua hình thức đấu thầu.Lãi suất trái phiếu kho bạc thông thường cao hơn lãi suất tiền .Lãi suất trái phiếu kho bạc thông thường cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng kì hạn.1.Tiền gửi ngân hàng
Do cơ chế tự chủ trong tài chính và độc lập trong kinh doanh ,các tổ chức tài chính tín dụng không ngừng đa dạng hóa cá hình thức huy động vốn như tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm.Lãi suất huy động do các ngân hàng tự quyết định căn cứ quy định theo từng thời kì của ngân hàng Nhà nước.Các ngân hàng cổ phần, ngoài quốc doanh,thông thường có lãi suất cao hơn so với các ngân hàng thương mại quốc doanh.Tuy nhiên, kỳ hạn huy động tiền gửi còn hạn chế, chủ yếu dưới 1 năm.Lãi suất huy động ngoại tệ khoảng 4,5% năm thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động tiền đồng khoảng 10% năm.2.Các công cụ tài chính khácNgoài một số công cụ tài chính kể trên, hiện nay có một số nghành đã phát hành trái phiếu dài hạn trong nước và nước ngoài để thu hút vốn như nghành năng luwowngjphat hành trái phiếu xây dựng đường dây 500 KV, Tổng công ty Bưu chính viễn thông phát hành trái phiếu xây dựng hệ thống bưu điện. . . CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN- Thị trường tài chính là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế thị trường, sự xuất hiện và tồntại của thị trường này xuất phát từ yêu cầu khách quan của việc giải quyết mẫu thuận giữa nhu cầu và khả năng cung ứng vốn lớn trong nền kinh tế phát triển. Trong nền kinh tế luôn tồn tại hai trạng thái trái ngược nhau giữa một bên là nhu cầu và một bên là khả năng về vốn. Mâu thuẫn này ban đầu được giải quyết thông qua hoạt động của ngân hàng với vai trò trung gian trong quan hệ vay mượn giữa người có vốn và người cần vốn. Khi kinh tế hàng hóa phát triển cao, nhiều hình thức huy động vốn mới linh hoạt hơn nảy sinh và phát triển, góp phần tốt hơn vào việc giải quyết cân đối giữa cung và cầu về các nguồn lực tài chính trong xã hội, làm xuất hiện các công cụ huy động vốn như trái phiếu, cổ phiếu của các doanh nghiệp, trái phiếu của chính phủ – Đó là những loại giấy tờ có giá trị, gọi chung là các loại chứng khoán. Và từ đó xuất hiện nhu cầu mua bán, chuyển nhượng giữa các chủ sở hữu khác nhau các loại chứng khoán. Điều này làm xuất hiện một loại thị trường để cân đối cung cầu về vốn trong nền kinh tế là thị trường tài chính.- Do đó, Cơ sở khách quan cho sự ra đời của thị trường tài chính là sự giải quyết mẫu thuẫn giữa cung và cầu về vốn trong nền kinh tế thông qua các công cụ tài chính đặc biệt làcác loại chứng khoán, làm nảy sinh nhu cầu mua bán, chuyển nhượng chứng khoán giữa
các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Chính sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và tiền tệ mà đỉnh cao của nó là kinh tế thị trường làm nảy sinh một loại thị trường mới là thị trường tài chính.- Thị trường tài chính hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của nền kinh tếthị trường. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã làm xuất hiện những chủ thể cần nguồn tàichính và những người có khả năng cung ứng nguồn tài chính. – Khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì các hoạt động về phát hành và muabán lại các chứng khoán cũng phát triển, hình thành một thị trường riêng nhằm làm chocung cầu nguồn tài chính gặp nhau dễ dàng và thuận lợi hơn, đó là thị trường tài chính.CHƯƠNG II: CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐNI- CỔ PHIẾU1.1 Cổ phiếu thường 1.1.1 Khái niệm- Cổ phiếu thường là giấy chứng nhận cổ phần, nó xác nhận quyền sở hữu của cổđông, đối với công ty cổ phần.- Cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường là một trong những người chủ doanh nghiệp nênđược thụ hưởng kết quả kinh doanh cũng như lãnh chịu mọi rủi ro trong kinh doanh1.1.2 Đặc điểm – Là chứng nhận góp vốn nên không có kì hạn và không hoàn vốn – Cổ tức của cổ phiếu thường tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp do đó không cố định .Lời ăn lỗ chịu – Khi công ty bị phá sản, cổ đông thường là người cuối cùng được hưởng giá trịcòn lại của tài sản thanh lý – Giá cổ phiếu biến động rất nhanh nhạy đặc biệt là trên thị trường thứ cấp .1.1.3- Điều kiện phát hành – Là công ty cổ phần có vốn điều lệ tại thời điểm đăng kí phát hành cổ phiếu tối thiểu10tỉ đồng-Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng kí phát hành phải có lãi đồng thờikhông có lỗ lũy kế tính đến năm đăng kí chào bán
-Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được đại hội đồngcổ đông thông qua.1.1.4- Các loại cổ phiếu thường1.1.4.1-Chia theo sự khác biệt liên quan đến quyền bầu cử hay quyền được hưởngcổ tức- Cổ phiếu thường loại “A”: phát hành ra công chúng và được hưởng cổ tức nhưngkhông có quyền bầu cử – Cổ phiếu thường loại ‘B”: gọi là cổ phếu sang lập viên, có quyền bầu cử chỉ đượchưởng cổ tức khi khả năng sinh lợi của công ti đã đến một giai đoạn tăng trưởng nhất định – Cổ phiếu thường có gộp lãi: không nhận cổ tức bằng tiền mặt mà được nhận cổ tứcbằng một số cổ phiếu có giá trị tương đương mới phát hành mà không góp them vốn1.1.4.2- Theo đặc điểm của công ty- Cổ phiếu thượng hạng: là loại cổ phiếu hạng cao của các công ti lớn ,vững mạnh vềkhả năng sinh lợi và trả cổ tức- Cổ phiếu tăng trưởng: phát hành bởi công ti đang trên đà phát triển nhanh, cổ tức cànchỉ một phần nhỏ hoặc không có-Cổ phiếu thu nhập: phát hành từ các công ti công cộng, cổ tức được trả cao hơn mứctrung bình. Được những người hưu trí hoặc lớn tuổi ưa chuộng-Cổ phiếu chu kì: phát hành từ công ti có thu nhập dao động theo chu kì kinh tế .Giá cổphiếu tăng giảm theo điều kiện kinh tế- Cổ phiếu theo mùa: Phát hành bởi công ti thu nhập tăng cao vào những mùa nhất định 1.2 – Cổ phiếu ưu đãi 1.2.1 khái niệm Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán lai tạp có những đặc điểm vừa giống cổphiếu thường ,vừa giống trái phiếu. Đó là một giấy tờ chứng nhận cổ đông được ưu tiên sovới cổ đông thường về mặt tài chính nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ti gópvốn.1.2.2 – Đặc điểma. Đặc điểm giống cổ phiếu thường: cũng là chứng khoán vốn không kì hạn và khônghoàn vốn. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cũng là cổ đông đồng sở hữu công ty.

Xem thêm: cách đào tiền ảo bitcoin

b. Đặc điểm giống trái phiếu: cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được ấn định theo tỷ lệ cố địnhtrên mệnh giá , cổ phiếu ưu đãi giống như trái phiếu được ấn định một tỷ lệ lãi cố định tínhtrên mệnh giá1.2.3- Các loại cổ phiếu ưu đãia. Cổ phiếu ưu đãi tích lũyCũng là một loại cổ phiếu ưu đãi hưỡng cổ tức theo lãi suất cố định,nhưng trong trườnghợp công ty làm ăn không có lãi để trả cổ tức hoặc trả không đủ lãi cổ phần thì phần cònthiếu năm nay sẽ được tích lũy sang năm sau hay vài năm sau khi công ty có đủ lợi nhuậnđể trả. Nếu nợ cổ tức tích lũy lãi đến lúc công ty có lãi sẽ dành phần lãi ưu tiên trả cho cổphiếu ưu đãi trước khi trả cho cổ đông thườngb. Cổ phiếu ưu đãi không tích lũyKhác với cổ phiếu ưu đãi tích lũy ở chỗ cổ phần thiếu sẽ được bỏ qua và chỉ trả đủ cổtức khi công ty làm ăn có lãi . Loại này vì có tính rủi ro hơn nên suất cổ tức cũng cao hơnc. Cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phânCổ đông của loại cổ phiếu này ngoài phân cổ tức được chia cố định ,khi công ty làm ăncó lãi nhiều,sẽ được cùng với cổ đông thường tham dự vào phân chia số lợi nhuận còn lạisau khi công ty dã hoàn thành các nghĩa vụ đối với chu nợ, đói với ngân sách nhà nước, đốivới cổ đông ưu đãi và đã trích vào quỹ phát triển công ty, để hưởng thêm một phần lợi tứcphụ trộid. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường:-Loại cổ phiếu này theo quy định có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường theo một tỷlệ chuyển đổi hoặc giá chuyển đổi đã ấn định trước- Người cầm loại cổ phiếu ưu đãi này sẽ thực hiện việc chuyển đổi khi giá thị trườngcủa cổ phiếu thường tăng caoe. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuộc lại- Một số công ty trong tình trạng khẩn cấp cần một số vốn lớn trong thới gian ngắn nênphát hành cổ phiếu ưu đãi với mức lãi suất cao để thu hút nhà đầu tư .Nhưng loại cổ phiếunày theo qui định có thể chuộc lại bởi công ty sau một thời gian ấn định ,khi tình hình tàichính công ty đã khá hơn.Khi chuộc lại công ty sẽ phải trả một khoản tiền thưởng nhấtđịnh theo tỷ lệ trên mệnh giá cổ phiếu cho chủ sở hữu
g. Các loại cổ phiếu ưu đãi theo Luật doanh nghiệp VN- Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết:Là loại cổ phiếu có số phiếu nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyếtcủa một cổ phiếu ưu dãi biếu quyết do Điều lệ công ty qui định.Chỉ có cổ đông sang lậpnên và tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới được nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyếtSau 3 năm cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ trở thành cổ phiếu phổ thông. – Cổ phiếu ưu đãi cổ tứcLà cổ phiếu được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thônghoặc mức ổn định hàng nămChia cổ phiếu này gồm cổ tức cố định và cổ tức thườngCHƯƠNG III: CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 3.1. CÁC CÔNG CỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 3.1.1 Tín phiếu kho bạc – Là loại trái phiếu chính phủ có kì hạn dưới một năm do Bộ tài chính phát hàng để bùđắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước và- là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ.3.1.2- Kỳ phiếu Ngân hàng- Phát hành dưới hình thức chứng chỉ tiền gửi ngân hàng,có thời gian từ 1-3 năm.- Để huy động được một khối lượng vốn lớn trong thời gian ngắn,phục vụ mục đíchhoạt động hoặc đầu tư trung hạn cho các chương trình Chính phủ chỉ định,các ngân hàng,chủ yếu là ngân hàng thương mại quốc doanh ,phát hành kì phiếu ngân hàng để thu hútvốn.- Lãi suất thông thường cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm, trả lãi trước hoặc sau. Cómức độ rủi ro cao hơn trái phiếu kho bạc, .3.1.3-Trái phiếu kho bạc(hay còn gọi là tín phiếu kho bạc ) – Là một loại trái phiếu do Nhà nước phát hành với lãi suất cố định và thời gian ấnđịnh trước,nhằm huy động vốn để bổ sung ngân sách Nhà nước.- Trái phiếu kho bạc được phát hành nhằm bù đắp thâm thủng ngân sách và giải quyếtthiếu hụt tạm thời(khi giữa thu và chi không ăn khớp về mặt thời gian).Như vậy,ngay cả
khi có bội thu ngân sách vẫn cần phá hành trái phiếu kho bạc.- Trên thị trường Việt Nam,trái phiếu kho bạc là công cụ phát hành rộng rãi và phổ biếnnhất và là công cụ an toàn nhất(được xem như không có rủi ro khi thanh toán )- Trái phiếu kho bạc chủ yếu do các tổ chức tài chính tín dụng mua thông qua hình thứcđấu thầu.- Lãi suất trái phiếu kho bạc thông thường cao hơn lãi suất tiền .- Lãi suất trái phiếu kho bạc thông thường cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng kìhạn.3.1.4- Tiền gửi ngân hàng- Do cơ chế tự chủ trong tài chính và độc lập trong kinh doanh ,các tổ chức tài chính tíndụng không ngừng đa dạng hóa cá hình thức huy động vốn như tiền gửi ngân hàng khôngkỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm.- Lãi suất huy động do các ngân hàng tự quyết định căn cứ quy định theo từng thời kìcủa ngân hàng Nhà nước.Các ngân hàng cổ phần, ngoài quốc doanh,thông thường có lãisuất cao hơn so với các ngân hàng thương mại quốc doanh.3.1.5 Các công cụ tài chính khác- Hiện nay có một số nghành đã phát hành trái phiếu dài hạn trong nước và nước ngoàiđể thu hút vốn như nghành năng lượng phát hành trái phiếu xây dựng đường dây 500 KV,Tổng công ty Bưu chính viễn thông phát hành trái phiếu xây dựng hệ thống bưu điện. . .KẾT BÀIQua phần trình bày về công cụ tài chính, chúng ta có thể thấy rõ những ưu điểm cũng như nhược điểm của công cụ tài chính. Vì vậy, nước ta đã và đang dần khắc phục những mặt hạn chế và nâng cao những ưu điểm, nhằm thúc đẩy sự lưu thông tiền tệ trong nước, cũng như tạo được các mối quan hệ ngoại thương thuận lợi và dễ dàng hơn

Xem thêm: Top 10+ Ứng Dụng/Website Vay Tiền Ở Đâu Nhanh Nhất ? Cần Vay Gấp 30 Triệu, Vay Ở Đâu Nhanh, Lãi Thấp

*

Định giá Công ty trên thị trường chứng khoán VN tại thời điểm phát hành thêm. Áp dụng cho Công ty Dược Hậu Giang.pdf 96 669 2

Trả lời

Back to top button