Cổ phiếu

Cổ Phiếu Vietinbank 2019 – Cổ Phiếu Vietinbank Giờ Đã Rẻ

CHUYÊN TRANG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
*
*
Tiếng Việt English

*

Tổng quan Sự kiện Thông tin tài chính Cổ phiếu CTG Quản trị doanh nghiệp Liên hệ & Câu hỏi

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (tranminhdung.vn) , tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng Quản trị đề xuất và do Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

 

1. Cổ tức được chia theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quản trị. tranminhdung.vn chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật; trích lập các quỹ tranminhdung.vn và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của Điều lệ tranminhdung.vn và Pháp luật; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, tranminhdung.vn vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn (nếu có).

READ  biểu đồ cổ phiếu hcm

Đang xem: Cổ phiếu vietinbank 2019

 

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận giữ lại của tranminhdung.vn do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của tranminhdung.vn hoặc bằng tài sản khác do Hội đồng Quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 

4. Hội đồng Quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Xem thêm: Poster Quảng Cáo Là Gì – Poster Và Những Điều Cần Biết Về Thiết Kế Poster

 

5. Hội đồng Quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng thanh toán và sinh lời của tranminhdung.vn.

 

6. Trừ trường hợp cổ phiếu có các quyền đi kèm hoặc các điều khoản phát sinh cổ phiếu có quy định khác, mức cổ tức của những cổ phiếu chưa được thanh toán hết được trả theo tỷ lệ tương ứng với khoản tiền đã thanh toán cho việc mua cổ phiếu đó tính đến thời điểm chi trả cổ tức. tranminhdung.vn không chi trả cổ tức bổ sung khi các cổ phiếu đó được thanh toán hết.

READ  mua cổ phiếu chưa lên sàn

Xem thêm: bún là biệt danh của ai trong exo

 

7. tranminhdung.vn không trả lãi cho bất cứ một khoản cổ tức hay khoản tiền nào khác mà cổ đông chưa nhận khi đến hạn trả cổ tức.

 

Lịch sử trả cổ tức
Tiếp theo>

Trả lời

Back to top button