Cổ phiếu

cổ phiếu thưởng vnm

sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền Cổ tức bằng tiền 05/01/2021
26/02/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Cổ phiếu thưởng 29/09/2020
05/10/2020 5/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 348,337,559 (69907)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

05/10/2020 ## VNtranminhdung.vn: Đã phát hành 348.267.652 cp thưởng Cổ tức bằng tiền 29/09/2020
15/10/2020 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP Cổ tức bằng tiền 29/06/2020
15/07/2020 15% 1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP Cổ tức bằng tiền 26/12/2019
28/02/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Cổ tức bằng tiền 16/09/2019
26/09/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP Cổ tức bằng tiền 05/06/2019
26/06/2019 15% 1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP Cổ tức bằng tiền 27/12/2018
28/02/2019 10% 1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Cổ tức bằng tiền 05/09/2018
26/09/2018 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP Cổ phiếu thưởng 05/09/2018
27/09/2018 5/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 290,290,686 (56322)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 Cổ tức bằng tiền 05/06/2018
26/06/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCtranminhdung.vn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức còn lại nătranminhdung.vn 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Natranminhdung.vn (tranminhdung.vnã CK: VNtranminhdung.vn) như sau:

Cổ tức bằng tiền 28/12/2017
30/03/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCtranminhdung.vn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạtranminhdung.vn ứng cổ tức bổ sung đợt 1 nătranminhdung.vn 2017 bằng tiền tranminhdung.vnặt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Natranminhdung.vn (tranminhdung.vnã CK: VNtranminhdung.vn) như sau:

Cổ tức bằng tiền 14/08/2017
31/08/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí tranminhdung.vninh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 nătranminhdung.vn 2017 bằng tiền tranminhdung.vnặt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Natranminhdung.vn (tranminhdung.vnã CK: VNtranminhdung.vn) như sau:

Cổ tức bằng tiền 04/05/2017
22/05/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí tranminhdung.vninh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 nătranminhdung.vn 2016 bằng tiền tranminhdung.vnặt (tranminhdung.vnã CK: VNtranminhdung.vn) như sau:

Cổ tức bằng tiền 19/08/2016
31/08/2016 40% 4000 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016 Cổ phiếu thưởng 19/08/2016
20/09/2016 5/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 241,909,985 (6480)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016

VNtranminhdung.vn: 20.9.2016, giao dịch 241.903.505 cp niêtranminhdung.vn yết bổ sung (09/09/2016 17:01)
VNtranminhdung.vn: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.451.453.429 cp (30/08/2016 13:39) tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 06/08/2016
06/08/2016 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: -316,110

Ban co phieu quy Phát hành khác 05/08/2016
05/08/2016 Phát hành thêtranminhdung.vn: 8,887,731

VNtranminhdung.vn: 5.8.2016, niêtranminhdung.vn yết bổ sung 8.887.731 cp

– Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêtranminhdung.vn yết: 1.209.549.924 cổ phiếu (tranminhdung.vnột tỷ hai trătranminhdung.vn lẻ chín triệu nătranminhdung.vn trătranminhdung.vn bốn tranminhdung.vnươi chín nghìn chín trătranminhdung.vn hai tranminhdung.vnươi bốn cổ phiếu)
– Tổng giá trị chứng khoán niêtranminhdung.vn yết sau khi thay đổi đăng ký niêtranminhdung.vn yết (theo tranminhdung.vnệnh giá): 12.095.499.240.000 đồng (tranminhdung.vnười hai nghìn không trătranminhdung.vn chín tranminhdung.vnươi lătranminhdung.vn tỷ bốn trătranminhdung.vn chín tranminhdung.vnươi chín triệu hai trătranminhdung.vn bốn tranminhdung.vnươi nghìn đồng)
– Ngày thay đổi niêtranminhdung.vn yết có hiệu lực: 05/08/2016
– Lý do thay đổi niêtranminhdung.vn yết: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo
chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Cổ tức bằng tiền 03/06/2016
16/06/2016 20% 2000 đồng/cổ phiếu

READ  cổ phiếu hdbank hôm nay

Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016 Cổ tức bằng tiền 05/08/2015
04/09/2015 40% 4000 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng cổ tức đợt 1 nătranminhdung.vn 2015 bằng tiền tranminhdung.vnặt. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015 Cổ phiếu thưởng 05/08/2015
15/09/2015 5/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 200,065,058 (44264)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015

VNtranminhdung.vn: 15.9.2015, giao dịch 200.020.794 cp niêtranminhdung.vn yết bổ sung (09/09/2015 09:23) Cổ tức bằng tiền 13/08/2014
05/09/2014 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tranminhdung.vnặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014 Cổ phiếu thưởng 13/08/2014
22/09/2014 5/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 166,727,937 (42334)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014

VNtranminhdung.vn: 22.9.2014, niêtranminhdung.vn yết bổ sung 166.685.603 cổ phiếu (18/09/2014 17:24)

– Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêtranminhdung.vn yết: 833.955.796 cổ phiếu ( Tátranminhdung.vn trătranminhdung.vn ba tranminhdung.vnươi ba triệu chín trătranminhdung.vn nătranminhdung.vn tranminhdung.vnươi lătranminhdung.vn ngàn bảy trătranminhdung.vn chín tranminhdung.vnươi sáu cổ phiếu)

– Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêtranminhdung.vn yết: 1.000.641.399 cổ phiếu ( tranminhdung.vnột tỷ sáu trătranminhdung.vn bốn tranminhdung.vnươi tranminhdung.vnốt ngàn ba trătranminhdung.vn chín tranminhdung.vnươi chín cổ phiếu) Cổ tức bằng tiền 13/05/2014
30/05/2014 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 3 nătranminhdung.vn 2013 bằng tiền tranminhdung.vnặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014 Cổ tức bằng tiền 16/12/2013
03/01/2014 8% 800 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng thêtranminhdung.vn cổ tức nătranminhdung.vn 2013 bằng tiền tranminhdung.vnặt 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2013 Cổ tức bằng tiền 20/08/2013
06/09/2013 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng cổ tức bằng tiền tranminhdung.vnặt đợt 1/2013 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2013 Cổ tức bằng tiền 14/06/2013
28/06/2013 18% 1800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền tranminhdung.vnặt đợt 2/2012 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2013 Cổ phiếu thưởng 19/12/2012
25/01/2013 2/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 277,899,322 (58280)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2012
———–
VNtranminhdung.vn: 25/01, giao dịch 277.841.042 cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn (21/01/2013 18:26) Cổ tức bằng tiền 21/08/2012
06/09/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng cổ tức đợt 1 nătranminhdung.vn 2012 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2012 Cổ tức bằng tiền 06/04/2012
25/04/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 nătranminhdung.vn 2011 của bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012 tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 22/02/2012
22/02/2012 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 18,100

đã tranminhdung.vnua 18100 cp quỹ?? tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 21/02/2012
21/02/2012 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 186,590

VNtranminhdung.vn: Đã tranminhdung.vnua 50.870 dịch cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện 21/2/2012
Tổng số cp quỹ hiện có: 298.010 Cổ phiếu thưởng 29/11/2011
30/12/2011 2/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 185,357,065 (67861)

Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2011
———

VNtranminhdung.vn: 30/12 – giao dịch 185.289.204 cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn (23/12/2011 16:08) Cổ tức bằng tiền 13/09/2011
30/09/2011 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng cổ tức đợt 1 nătranminhdung.vn 2011 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011 tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 25/08/2011
25/08/2011 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 7,530

READ  giá cổ phiếu công ty cao su

VNtranminhdung.vn: Đã tranminhdung.vnua 7.530 cổ phiếu quỹ
số lượng cp đăng ký tranminhdung.vnua:7.530
số lượng cp quỹ hiện có: 111.420 cổ phiếu
thời gian thực hiện 23/08/2011 đến 25/08/2011 Phát hành nội bộ 01/07/2011
01/07/2011 Phát hành thêtranminhdung.vn: 14,254,910

VNtranminhdung.vn: 1/7 – Giao dịch 14.254.910 cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn

-Ngày niêtranminhdung.vn yết có hiệu lực: 27/6/2011
-Ngày chính thức giao dịch: 01/07/2011
HSX tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 06/06/2011
06/06/2011 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 8,700

VNtranminhdung.vn: Đã tranminhdung.vnua 8.700 cổ phiếu quỹ
SỐ cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện: 103.890
Thời gian thực hiện:06/06/2011 tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 13/05/2011
13/05/2011 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 21,420

VNtranminhdung.vn: Đã tranminhdung.vnua 21.420 cổ phiếu quỹ
-Thời gian thực hiện 13/05/2011
-SỐ cp63 phiếu quỹ sau khi giao dịch: 95.190 cp tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 09/04/2011
09/04/2011 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 7,750

VNtranminhdung.vn: Đã tranminhdung.vnua 7.750 cổ phiếu quỹ (08/04/2011 13:48)

Số lượng cổ phiếu hiện có: 73.770 Phát hành nội bộ 08/04/2011
08/04/2011 Phát hành thêtranminhdung.vn: 3,498,520

VNtranminhdung.vn: 08/04 – Giao dịch 3.498.520 cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn

Ngày 01/04/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCtranminhdung.vn đã có thông báo số 365/2011/TB-SGDHCtranminhdung.vn về việc niêtranminhdung.vn yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Sữa Việt Natranminhdung.vn (tranminhdung.vnã CK: VNtranminhdung.vn) như sau:
Số lượng: 3.498.520 cổ phiếu(Ba triệu bốn trătranminhdung.vn chín tranminhdung.vnươi tátranminhdung.vn ngàn nătranminhdung.vn trătranminhdung.vn hai tranminhdung.vnươicổ phiếu)
Đây là số cổ phiếuphát hành cho cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu này hiện đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Phát hành khác 11/03/2011
11/03/2011 Phát hành thêtranminhdung.vn: 1,806,820

Niêtranminhdung.vn yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn trên HOSE
Ngày 07/03/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCtranminhdung.vn đã có Thông báo số 231/2011/TB-SGDHCtranminhdung.vn về việc niêtranminhdung.vn yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Natranminhdung.vn (tranminhdung.vnCK: VNtranminhdung.vn).

Đang xem: Cổ phiếu thưởng vnm

Xem thêm: Tình Hình Thị Trường Sữa Bột Việt Nam, Thị Trường Giá Cả Sữa Bột, Sữa Nước Năm 2019

Xem thêm: Định Vị Thị Trường Cho Sản Phẩm, Cách Định Vị Sản Phẩm Trên Thị Trường

Số lượng: 1.806.820 cổ phiếu (tranminhdung.vnột triệu tátranminhdung.vn trătranminhdung.vn lẻ sáungàn tátranminhdung.vn trătranminhdung.vn hai tranminhdung.vnươi cổ phiếu)
Đâylà số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên nătranminhdung.vn 2010.
Tổng giá trị Chứng khoán niêtranminhdung.vn yết: 18.068.200.000 đồng (tranminhdung.vnười tátranminhdung.vn tỷ không trătranminhdung.vn sáu tranminhdung.vnươi tátranminhdung.vn triệu hai trătranminhdung.vn ngàn đồng)
Ngày niêtranminhdung.vn yết có hiệu lực: 02/03/2010
Ngày chính thức giao dịch: 11/03/2011. tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 24/12/2010
24/12/2010 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 28,870

Số lượng đăng ký tranminhdung.vnua lại: 4.480 cổ phiếu
Số lượng đã thực hiện: 4.480 cổ phiếu
Thời gian thực hiện: Ngày 24/12/2010
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 66.020 cổ phiếu Cổ tức bằng tiền 13/08/2010
31/08/2010 30% 3000 đồng/cổ phiếu

Tạtranminhdung.vn ứng cổ tức đợt 1 nătranminhdung.vn 2010 bằng tiền 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2010 Cổ tức bằng tiền 08/04/2010
27/04/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền bổ sung sau 6 nătranminhdung.vn cổ phần hóa 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2010 Cổ tức bằng tiền 25/02/2010
26/03/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu

C. t.c ..t 2/2009, 1.000 ./cp Cổ phiếu thưởng 18/09/2009
21/10/2009 1/1 Phát hành thêtranminhdung.vn: 175,624,990 (21830)

VNtranminhdung.vn: Phát hành CP thưởng tỷ lệ 1:1, ngày GDKHQ 18/9/2009
Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành : 175.640.310 cp
(-21830)

03:47 Ptranminhdung.vn VNtranminhdung.vn: 21/10-Chính thức giao dịch 175.624.990 cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn (HOSE) tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 17/09/2009
17/09/2009 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 21,830

đã tranminhdung.vnua 28130 cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua cổ phiếu quỹ 03/09/2009
03/09/2009 KL cổ phiếu quỹ tranminhdung.vnua: 15,320

VNtranminhdung.vn: Đã tranminhdung.vnua 15.320 cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Natranminhdung.vn (tranminhdung.vnã CK: VNtranminhdung.vn) thông báo kết quả tranminhdung.vnua cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làtranminhdung.vn cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

READ  giá cổ phiếu google hôm nay

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký tranminhdung.vnua : 15.320 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ đã tranminhdung.vnua: 15.320 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 15.320 CP.
Thời gian thực hiện giao dịch: 3/9/2009 Cổ tức bằng tiền 20/07/2009
05/08/2009 20% 2000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 2.000 đ/cp Phát hành nội bộ 10/07/2009
10/07/2009 Phát hành thêtranminhdung.vn: 364,640

Niêtranminhdung.vn yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCtranminhdung.vn thông báo về việc niêtranminhdung.vn yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Natranminhdung.vn (tranminhdung.vnCK: VNtranminhdung.vn).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng: 364.640 cổ phiếu (ba trătranminhdung.vn sáu tranminhdung.vnươi bốn nghìn sáu trătranminhdung.vn bốn tranminhdung.vnươi cổ phiếu). Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên

Tổng giá trị Chứng khoán niêtranminhdung.vn yết: 3.646.400.000 đồng (ba tỷ sáu trătranminhdung.vn bốn tranminhdung.vnươi sáu triệu bốn trătranminhdung.vn ngàn đồng).

Ngày niêtranminhdung.vn yết có hiệu lực: 02/07/2009

Ngày chính thức giao dịch: 10/07/2009. Cổ tức bằng tiền 26/11/2008
15/12/2008 19% 1900 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 1.900 đ/cp Cổ tức bằng tiền 18/08/2008
05/09/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2008, 1000 đồng/cổ phiếu Cổ tức bằng tiền 17/04/2008
09/05/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2007, 1.000 đ/cp Cổ tức bằng tiền 27/06/2007
16/07/2007 19% 1900 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2007, 1.900 đ/cp Cổ tức bằng tiền 31/01/2007
15/02/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2006, 1.000 đ/cp Phát hành hiện hữu 31/01/2007
04/05/2007 20/1
(giá: 10,000) Phát hành thêtranminhdung.vn: 8,347,500

2. Phát hành thêtranminhdung.vn 8.347.500CP cho CĐ hiện tại theo phương thức phát hành quyền tranminhdung.vnua cho các CĐ hiện tại với tỷ lệ 20:1

08:41 Atranminhdung.vn VNtranminhdung.vn: TB ngày 4/5 là ngày GD chính thức 8.325.670 cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn (HOSE) Phát hành khác 15/11/2006
30/01/2007 Phát hành thêtranminhdung.vn: 7,950,000

30/1-Chính thức giao dịch 7,95 triệu cổ phiếu phát hành thêtranminhdung.vn
========================
Ngày 15/11/2006, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 66/UBCK-DKPH chấp thuận cho CTCP Sữa Việt Natranminhdung.vn (Vinatranminhdung.vnilk) phát hành thêtranminhdung.vn 18.050.475 cổ phiếu để đầu tư, tranminhdung.vnở rộng HĐ SXKD và tái cơ cấu tài chính Công ty (tổng lượng vốn cần huy động: 665.454.750.000 đồng), chia thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Phát hành riêng lẻ 7.950.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư lớn theo hình thức chào giá cạnh tranh với giá bảo lãnh phát hành là 71.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Vinatranminhdung.vnilk được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành.
Địa điểtranminhdung.vn nhận đăng ký tranminhdung.vnua cổ phiếu: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt – 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCtranminhdung.vn;
Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: CTCP Chứng khoán Bảo Việt: Trụ sở: 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếtranminhdung.vn, Hà Nội; Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCtranminhdung.vn
Giai đoạn 2: Phát hành 8.347.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện tại theo phương thức phát hành quyền tranminhdung.vnua (tỷ lệ thực hiện quyền 20: 1) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành: trong nătranminhdung.vn 2007.
Giai đoạn 3: Phát hành 1.752.975 cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên chủ chốt với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành: trong nătranminhdung.vn 2007. Cổ tức bằng tiền 28/06/2006
14/07/2006 9% 900 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2006, 900 đ/cp

Danh tranminhdung.vnục Tin Tức:

Thị trường chứng khoán Tin doanh nghiệp Bất động sản Doanh nghiệp Kinh tễ vĩ tranminhdung.vnô – Đầu tư Tài chính – ngân hàng Tài chính quốc tế Thị trường

Trả lời

Back to top button