Cổ phiếu

Cổ Phiếu Tgg F319 Quang Nhat No1, Luot Song Xanh

*

Đang xem: Cổ phiếu tgg f319

Giữ nguyên diện cảnh báo từ 31.3.2020 do hoạt động kinh doanh chính của công ty có dấu hiệu tiếp tục đi xuống (6 tháng đầu năm 2020 lỗ)

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Xem thêm: Các Hoạt Động Của Cục Trưởng Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Là Ai

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Thị Trường Tài Chính Và Các Định Chế Tài Chính & Các Đctc Các Câu Hỏi Liên Quan

HỘI ĐỒNG tranminhdung.vnÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Cảnh Dinh 47 Từ ngày 28 tháng 04 năm 2017 đến ngày 11 tháng 09 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Phùng Văn Xuân Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Mai Hương Chi tiết…
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phùng Văn Xuân Chi tiết…
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Hoa Chi tiết…
BAN KIẾM tranminhdung.vnOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKtranminhdung.vn Bà Nguyễn Thị Đông Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Ông Nguyễn Thủy Chung 37 Từ năm 2016 đến ngày 31 tháng 08 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây … Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Bà Nguyễn Thị Thu Chi tiết…
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác

READ  cổ phiếu vtp

Trả lời

Back to top button