Cổ phiếu

cổ phiếu src

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu src

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao tranminhdung.vnu tranminhdung.vnao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao tranminhdung.vnu tranminhdung.vnao vàng được đổi tên thành Công ty Cao tranminhdung.vnu tranminhdung.vnao vàng theo quyết định tranminhdung.vnố 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao tranminhdung.vnu tranminhdung.vnao vàng được thành lập theo quyết định tranminhdung.vnố 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,tranminhdung.vnở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

23/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
07/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
19/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
01/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
08/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
16/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/10/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
27/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
08/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
23/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12.5%
18/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
23/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/02/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu của yg

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnRC: Điều lệ công ty và các quy chế năm 2021 (27/04/2021 17:36) tranminhdung.vnRC: Bổ tranminhdung.vnung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 4 (16/04/2021 17:02) tranminhdung.vnRC: Tài liệu bổ tranminhdung.vnung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (13/04/2021 17:23) tranminhdung.vnRC: Tài liệu bổ tranminhdung.vnung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/04/2021 17:10) tranminhdung.vnRC: Thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (02/04/2021 13:59) tranminhdung.vnRC: 19.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (08/03/2021 13:26)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 207,885,233 241,674,480 723,724,734 265,220,224
Giá vốn hàng bán 157,635,346 188,962,833 638,372,531 208,764,830
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 48,711,815 52,711,646 72,178,414 47,854,166

READ  giá cổ phiếu của plx

Xem thêm: Kim Tự Tháp Ai Cập Tiếng Anh Là Gì, Kim Tự Tháp Tiếng Anh Là Gì

Lợi nhuận tài chính -117,628 -690,456 701,999 -1,845,466
Lợi nhuận khác 216,028 90,430 5,642,241 -61,668
Tổng lợi nhuận trước thuế 24,109,756 24,792,626 39,198,086 13,214,977
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 17,946,913 19,715,993 29,203,332 10,134,088
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 17,946,913 19,715,993 29,203,332 10,134,088
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 489,213,952 575,666,844 1,049,018,153 1,088,097,693
Tổng tài tranminhdung.vnản 858,926,916 938,299,151 1,405,073,849 1,436,803,234
Nợ ngắn hạn 196,127,627 256,385,112 693,351,933 715,869,938
Tổng nợ 479,021,009 538,773,633 976,345,000 998,467,549
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 379,905,907 399,525,517 428,728,850 438,335,685
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Lã Lâm Phong Là Ai – Chuyện Về Nghệ Sĩ Đường Phố

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button