Cổ phiếu

cổ phiếu plc

PLC : Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu plc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex tiền thân là Công ty Dầu nhờn được thành lập ngày 09/06/1994. Đến ngày 13/10/1998, Công ty Dầu nhờn được đổi tên thành Công ty Hóa dầu trực thuộc Tổng Công ty XD Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh xuất nhập khẩu Dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất và các mặt hàng thuộc lĩnh vực tranminhdung.vnản phẩm dầu mỏ khí đốt; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành hóa dầu; kinh doanh bất động tranminhdung.vnản…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

15/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
15/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
06/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
26/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 27%
11/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
12/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
10/10/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
07/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
03/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Thác Bà - Tbc : Ctcp Thủy Điện Thác Bà

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

PLC: Đơn xin từ nhiệm của ông Tống Văn Hải – thành viên BKtranminhdung.vn từ 19.4.2021 (14/04/2021 20:10) PLC: Giải trình liên quan đến BCTC năm 2020 (09/04/2021 12:51) PLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (22/03/2021 08:40) PLC: Bổ nhiệm bà Lương Thị Ngọc Anh giữ chức Phó Trưởng Ban phụ trách Ban kiểm toán nội bộ (17/03/2021 07:44) PLC: 15.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (03/03/2021 07:41) PLC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2021 (24/02/2021 21:56)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 5,049,088,497 6,436,325,018 6,160,045,785 5,608,434,652
Giá vốn hàng bán 4,263,628,332 5,562,567,839 5,319,485,354 4,656,912,123
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 782,830,623 871,410,427 840,560,431 951,522,529

READ  Hướng Dẫn Hạch Toán Bán Cổ Phiếu Đã Trích Lập Dự Phòng Tổn Thất Các Khoản Đầu Tư

Xem thêm: “Làm Offer Kiếm Tiền Online Được Nhiều Người Ưa Thích Nhất Trên Thế Giới

Lợi nhuận tài chính -28,401,282 -79,668,263 -93,130,960 -39,992,690
Lợi nhuận khác 2,219,336 7,743,316 23,892,882 10,625,734
Tổng lợi nhuận trước thuế 215,077,044 194,036,371 185,361,155 189,948,278
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 171,400,866 152,990,213 145,164,162 147,841,758
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 171,400,866 152,990,213 145,164,162 147,841,758
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,983,178,841 3,795,725,360 3,308,424,386 3,550,517,093
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,880,737,891 4,854,243,520 4,464,434,952 4,702,058,737
Nợ ngắn hạn 2,462,289,680 3,441,161,911 3,023,818,408 3,403,973,245
Tổng nợ 2,537,043,217 3,529,516,070 3,142,609,666 3,445,570,606
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,343,694,674 1,324,727,450 1,321,825,286 1,256,488,131
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: lịch sử cổ phiếu vinamilk

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button