Cổ phiếu

cổ phiếu pac

PAC : Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu pac

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO), trước đây là Công ty Pin Ắc quy miền Nam, được Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) quyết định thành lập vào ngày 19/04/1976.25/05/1993, theo Nghị định 388 của Chính phủ về việc thành lập lại các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Công Nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) ra quyết định tranminhdung.vnố 304/QĐ/TCNtranminhdung.vnĐT thành lập lại Công ty Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) trực thuộc Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

19/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
05/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
13/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
08/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
25/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
17/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
21/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
14/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
15/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
22/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
07/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
14/09/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
29/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
04/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
13/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
06/01/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
04/09/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
28/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
06/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
23/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
12/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
03/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
16/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
14/05/2010: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
08/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
01/06/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
06/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  đánh giá cổ phiếu scr

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

PAC: Công đoàn PAC chưa mua 200.000 cp (10/05/2021 15:05) PAC: Công đoàn PAC đăng ký mua 200.000 cp (10/05/2021 15:02) PAC: Công ty TNHH Đầu tư tranminhdung.vnài Gòn 3 Capital báo cáo kết quả giao dịch cp (29/04/2021 15:23) PAC: Nghị quyết HĐQT tranminhdung.vnố 187 ngày 26/04/2021 (26/04/2021 17:28) PAC: Công ty TNHH MTV Đầu tư tranminhdung.vnài Gòn 3 Capital báo cáo thay đổi tranminhdung.vnở hữu (23/04/2021 16:23) PAC: Em vợ ông Trần Thanh Văn – TV.HĐQT chưa bán 24.000 cp (22/04/2021 17:26)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 854,896,550 875,115,071 816,361,151 1,021,977,540
Giá vốn hàng bán 607,275,040 612,024,531 572,826,256 756,264,583

READ  cổ phiếu eth

Xem thêm: Thực Trạng Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam, Bán Lẻ Việt Nam

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 77,282,446 125,282,233 138,428,071 124,853,996
Lợi nhuận tài chính 4,554,148 -1,698,088 670,464 2,484,412
Lợi nhuận khác 8,361 71,123 564,393 253,006
Tổng lợi nhuận trước thuế 33,397,946 58,362,529 55,931,739 55,295,186
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 26,696,601 46,663,835 44,727,328 40,181,148
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 26,696,601 46,663,835 44,727,328 40,181,148
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,573,491,902 1,575,572,010 1,728,172,295 1,840,754,846
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,265,014,274 2,251,700,142 2,400,229,690 2,498,590,619
Nợ ngắn hạn 1,509,372,769 1,445,732,147 1,601,462,784 1,664,316,000
Tổng nợ 1,580,945,407 1,519,659,193 1,669,933,120 1,728,112,901
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 684,068,867 732,040,948 730,296,570 770,477,717
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Những Câu Thả Thính Crush Trai, Tổng Hợp Những Câu Thả Thính Crush “Cực Chất”

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button