Cổ phiếu

cổ phiếu ogc là gì

OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu ogc là gì

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
05/2007 Thành lập tập đoàn Đại Dương (OceanGroup). 01/01/2009 Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương(OGC) thực hiện đầu tư và nắm cổ phần chi phối trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương. 16/04/2010 OGC đã được tranminhdung.vnở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận niêm yết với tranminhdung.vnố vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng
Giữ nguyên diện kiểm tranminhdung.vnoát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty đã tiếp tục có lãi nhưng lỗ lũy kế nhiều
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/10/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
12/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
17/11/2011: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
OGC: Phương án khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán (19/04/2021 17:36) OGC: Nhắc nhở việc CBTT đồng thời báo cáo (16/04/2021 10:52) OGC: Đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (13/04/2021 14:01) OGC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm tranminhdung.vnoát đối với cổ phiếu OGC (08/04/2021 17:14) OGC: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2020 (06/04/2021 17:41) OGC: Nhận được Bản án dân tranminhdung.vnự phúc thẩm tranminhdung.vnố 23/2021/KDTM-PT (02/04/2021 16:53)
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Định Giá Cổ Phiếu Gex : Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 147,184,522 116,270,291 234,976,201 408,013,133
Giá vốn hàng bán 109,695,439 80,998,725 113,139,354 219,787,136

Xem thêm: soufeel là gì

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 37,489,082 34,953,959 120,184,892 185,961,884
Lợi nhuận tài chính 234,714,480 16,305,823 -1,765,178 -12,317,764
Lợi nhuận khác -2,502,336 -2,766,949 -3,657,807 -4,407,051
Tổng lợi nhuận trước thuế 195,943,129 23,483,554 40,052,059 54,153,158
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 219,673,993 19,089,977 28,519,215 34,888,709
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 134,154,048 21,578,949 36,657,320 18,326,824
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,777,611,835 1,815,655,896 1,999,550,797 1,835,618,865
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,780,349,180 3,807,704,272 4,039,355,833 3,759,372,767
Nợ ngắn hạn 1,263,789,819 1,276,987,287 1,637,913,098 1,285,447,100
Tổng nợ 2,524,543,228 2,526,904,200 2,844,112,599 2,530,401,751
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,255,805,952 1,280,800,072 1,195,243,234 1,228,971,015
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Mwg Giảm Giá - Mwg : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động

Xem thêm: Cơ Thể Bạn Trị Giá Bao Nhiêu Ở Thị Trường Chợ Đen, Chợ Đen Mua Bán Thận Ở Việt Nam

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button