Cổ phiếu

cổ phiếu nhiệt điện quảng ninh

QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu nhiệt điện quảng ninh

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Ngày 04/02/2002, nhằm đáp ứng nhu cầu về điện năng ngày càng tăng, đặc biệt tại khu vực các tỉnh Đông Bắc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Chính phủ cho phép thành lập theo Thông báo tranminhdung.vnố 20/VPCP-TB dưới hình thức công ty cổ phần với các cổ đông tranminhdung.vnáng lập gồm Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Than Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và các doanh nghiệp khác có năng lực về vốn tham gia thực hiện dự án.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QTP: 26.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (26/03/2021 15:16) QTP: CTCP Cơ Điện Lạnh đã bán 5.000.000 CP (17/03/2021 07:57) QTP: CTCP Cơ Điện Lạnh đăng ký bán 5.000.000 CP (17/03/2021 07:57) QTP: Hiệu chỉnh thời gian chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (17/03/2021 07:57) QTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (16/03/2021 10:37) Cơ điện lạnh REE lại muốn bán tiếp 5 triệu cổ phần tại Nhiệt điện Quảng Ninh (11/03/2021 09:05)
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Giao Dịch Thỏa Thuận Khi Mua Bán Cổ Phiếu, Quy Định Giao Dịch Của Hsx

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 8,210,344,920 9,017,683,455 10,126,639,709 8,613,735,650
Giá vốn hàng bán 6,731,176,281 7,814,816,025 8,855,675,137 7,348,390,889
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,479,168,639 1,202,867,431 1,270,964,573 1,265,344,761

Xem thêm: Quy Định Pháp Luật Về Kinh Doanh Chứng Khoán Chọn Lọc, Quy Định Pháp Luật Về Chứng Khoán

Lợi nhuận tài chính -773,374,677 -853,058,391 -534,790,275 -347,239,132
Lợi nhuận khác 75,932,281 -2,478,841 -5,053,578 -6,925,294
Tổng lợi nhuận trước thuế 708,888,724 275,226,445 659,950,406 806,195,578
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 708,888,724 275,226,445 650,986,968 765,377,327
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 708,888,724 275,226,445 650,986,968 765,377,327
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,490,639,383 2,794,480,500 3,274,203,927 3,700,328,593
Tổng tài tranminhdung.vnản 14,048,763,258 12,384,809,972 10,965,519,606 9,938,617,825
Nợ ngắn hạn 2,721,508,409 2,627,690,824 2,318,962,270 1,977,029,317
Tổng nợ 10,337,612,767 8,269,533,035 6,070,355,701 4,390,583,092
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 3,711,150,492 4,115,276,937 4,895,163,905 5,548,034,734
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QTP : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Đầu Tư Và Giao Dịch

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button