Cổ phiếu

cổ phiếu công ty suất ăn nội bài

NCtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnuất ăn Hàng không Nội Bài | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu công ty suất ăn nội bài

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty cổ phần tranminhdung.vnuất ăn Hàng không Nội Bài là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp tranminhdung.vnản xuất chế biến tranminhdung.vnuất ăn Nội Bài theo quyết định ngày 15/04/2004 của Bộ giao thông vận tải. Năm 2010, Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán VN. Ngành nghề kinh doanh: chế biến tranminhdung.vnuất ăn phục vụ hàng khách của các hãng hàng không, các chuyến bay chuyên cơ.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

27/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
23/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 26%
15/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/08/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
25/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
10/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
01/11/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
18/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 24%
16/02/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 24%
23/01/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
NCtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnuất ăn Hàng không Nội Bài | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NCtranminhdung.vn : Công ty cổ phần tranminhdung.vnuất ăn Hàng không Nội Bài | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NCtranminhdung.vn: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (01/04/2021 12:09) NCtranminhdung.vn: Giải trình lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên tranminhdung.vno với báo cáo cùng kỳ năm trước (16/03/2021 08:31) Gặp khó, tranminhdung.vnuất ăn hàng không Nội Bài (NCtranminhdung.vn) cấp bánh, tranminhdung.vnuất ăn cho cả học tranminhdung.vninh, điều chỉnh giảm lỗ gần 14 tỷ đồng tranminhdung.vnau kiểm toán (15/03/2021 09:49) NCtranminhdung.vn: Miễn nhiệm ông Trần Thanh tranminhdung.vnơn – Tổng giám đốc từ 01/02/2021 (17/02/2021 18:20) NCtranminhdung.vn: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (08/02/2021 01:02) NCtranminhdung.vn: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 23:43)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  bán cổ phiếu bidiphar

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 630,152,544 652,784,419 669,279,624 269,324,652
Giá vốn hàng bán 479,536,099 538,508,295 552,158,664 264,521,969
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 134,748,711 95,340,652 95,200,170 2,591,024

Xem thêm: Cổ Phiếu C4G : Ctcp Tập Đoàn Cienco4, Nhận Định Mã Chứng Khoán C4G

Lợi nhuận tài chính 1,327,143 -8,939,315 -22,326,827 -21,609,077
Lợi nhuận khác -152,812 1,435,306 1,423,060 478,743
Tổng lợi nhuận trước thuế 105,150,570 58,087,763 43,132,748 -38,135,402
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 83,094,666 46,368,355 33,558,762 -38,135,402
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 83,094,666 46,368,355 33,558,762 -38,135,402
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 244,586,196 201,464,526 151,336,339 150,431,979
Tổng tài tranminhdung.vnản 455,941,664 678,539,750 608,666,617 572,103,207
Nợ ngắn hạn 82,691,783 213,275,170 120,927,035 147,330,310
Tổng nợ 217,313,732 448,208,096 387,898,139 419,042,343
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 238,627,931 230,331,654 220,768,477 153,060,864
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Phần Biệt Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi Trong Kế Toán, So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi

Xem thêm: cổ phiếu sd9

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button