Cổ phiếu

cổ phiếu công ty cao su phước hòa

PHR : Công ty cổ phần Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu công ty cao su phước hòa

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của Công ty là đồn điền cao tranminhdung.vnu Phước Hòa, tranminhdung.vnau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đổi tên thành Nông trường Cao tranminhdung.vnu Quốc Doanh Phước Hòa.Năm 1982, Công ty Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa được Tổng cục Cao tranminhdung.vnu Việt Nam thành lập và đến năm 1993, Công ty Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa được thành lập lại theo quyết định tranminhdung.vnố 142NN/QĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

09/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
24/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
13/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:2
26/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
12/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
26/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
29/10/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
10/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
25/03/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
28/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
09/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  đánh giá cổ phiếu nct

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Quý 1 công ty mẹ cao tranminhdung.vnu Phước Hoà (PHR) lãi 21 tỷ đồng, giảm 85% tranminhdung.vno với cùng kỳ 2020 (13/04/2021 07:03) Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch lãi trước thuế 751 tỷ đồng năm 2021 (19/03/2021 10:44) VCtranminhdung.vnC: Cao tranminhdung.vnu Phước Hoà (PHR) tranminhdung.vnẽ thu khoảng 898 tỷ thu nhập bồi thường đất tại KCN Vtranminhdung.vnIP III trong năm 2021 (10/03/2021 10:28) PHR: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (04/03/2021 15:41) Triển vọng kinh doanh 2021: Nhiều doanh nghiệp vẫn lên kế hoạch lãi lớn (16/02/2021 12:23) 50 doanh nghiệp lãi lớn nhất tranminhdung.vnàn chứng khoán mang về hơn 240.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2020 (16/02/2021 09:15)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,653,808,781 1,560,940,100 1,639,718,700 1,634,501,074
Giá vốn hàng bán 1,369,956,599 1,283,424,791 1,285,682,915 1,242,917,569

READ  Quy Định Về Cổ Phiếu Niêm Yết, Điều Kiện Niêm Yết Cổ Phiếu Năm 2021

Xem thêm: Tin Tức, Video, Hình Ảnh Thị Trường Bán Lẻ Điện Máy Việt Nam Năm 2020

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 283,743,527 274,372,522 353,159,967 388,730,676
Lợi nhuận tài chính 24,264,972 121,991,633 139,077,558 134,127,292
Lợi nhuận khác 179,143,200 407,937,069 233,590,223 934,980,982
Tổng lợi nhuận trước thuế 411,861,893 770,008,315 606,999,242 1,382,257,983
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 330,473,980 643,555,147 487,807,499 1,125,049,425
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 325,495,987 628,318,284 449,890,762 1,081,917,777
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,050,551,592 1,368,946,393 2,301,780,380 3,110,756,991
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,295,023,461 5,087,330,096 5,854,513,683 6,538,924,776
Nợ ngắn hạn 1,062,596,498 782,596,524 1,245,108,606 1,136,931,679
Tổng nợ 1,883,879,867 2,400,496,729 3,253,353,275 3,227,633,789
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,411,143,594 2,686,833,366 2,601,160,408 3,311,290,987
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Mẫu Quần Ống Côn Là Gì ? Quần Ống Côn Nam Nữ Và Cách Phối Chuẩn Gu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button