Cổ phiếu

Có Nên Mua Cổ Phiếu Mwg – Cổ Phiếu Mwg: Cơn Say Chứng Khoán

MWG công bố KQKD tháng 8/2020 khả quan, với doanh thu thuần đạt 8.662 tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ và tương đương tháng trước), và lợi nhuận thuần là 326 tỷ đồng (tăng 14,0% so với cùng kỳ và tương đương tháng trước).

Đang xem: Có nên mua cổ phiếu mwg

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 72.970 tỷ đồng (tăng 6,0% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 2.679 tỷ đồng, (iảm 0,7% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần thực tế trong 8 tháng đầu năm thấp hơn 2,7% so với dự báo của chúng tôi là 74.983 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuần cao hơn 6,5% dự báo của chúng tôi là 2.516 tỷ đồng.

Bảng 1: KQKD 8T/2020, MWG 

Dù tỷ suất lợi nhuận thuần là 3,7% trong 8 tháng đầu năm 2020, thấp hơn một chút so với 8 tháng đầu năm 2019, nhưng vẫn cao hơn dự báo của chúng tôi. Trong báo cáo trước, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần sẽ giảm còn 3,2% do tác động của dịch COVID-19. Tỷ suất lợi nhuận thuần là một bất ngờ tích cực nhờ:

Tỷ lệ chi phí cố định/doanh thu thấp hơn dự báo tại TGDĐ (chuỗi di động) và ĐMX (chuỗi điện tử gia dụng). Do hiệu quả hoạt động tốt hơn, tỷ suất lợi nhuận thuần cao hơn dự báo tại hai chuỗi này. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận thuần của TGDĐ & ĐMX trong 8 tháng đầu năm 2020 là 6,1%, cao hơn dự báo cũ là 5,8%.Lỗ ít hơn dự báo tại BHX (chuỗi cửa hàng tạp hóa). Chúng tôi ước tính BHX lỗ 965 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2020, so với dự báo cũ của chúng tôi là 1.006 tỷ đồng.

Biểu đồ 2: Cơ cấu doanh thu thuần theo chuỗi cửa hàng 

*

Tuy nhiên, doanh thu thấp hơn dự báo của chúng tôi

Trong 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần tăng 6,0% so với cùng kỳ, trong đó ĐMX và BHX là hai yếu tố thúc đẩy tăng trưởng (lần lượt tăng 1,2% so với cùng kỳ và 116,2% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, doanh thu này thấp hơn 2,7% so với dự báo của chúng tôi.

Doanh thu ĐMX thấp hơn dự báo. Doanh thu thuần ĐMX 8 tháng đầu năm 2020 là 40.206 tỷ đồng (tăng 1,2% so với cùng kỳ), thấp hơn 2,4% so với dự báo của chúng tôi là 41.202 tỷ đồng (tăng 3,7% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chính là do doanh thu/cửa hàng/tháng thấp hơn dự báo, ở mức 4,83 tỷ đồng, so với dự báo trước đó của chúng tôi là 4,98 tỷ đồng.Doanh thu BHX cũng thấp hơn dự báo. Doanh thu thuần BHX 8 tháng đầu năm 2020 tăng mạnh 116,2% so với cùng kỳ lên 13.234 tỷ đồng, nhưng vẫn thấp hơn 7,1% so với dự báo của chúng tôi là 14.251 tỷ đồng (tăng 132,9% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chính do Công ty đã mở nhiều cửa hàng ở khu vực nông thôn hơn dự báo của chúng tôi, khiến doanh thu/cửa hàng/tháng thấp hơn dự báo, ở mức 1,29 tỷ đồng, so với dự báo trước đó của chúng tôi là 1,33 tỷ đồng.Doanh thu TGDĐ sát với dự báo. Doanh thu thuần 8 tháng đầu năm 2020 của TGDD giảm 14,8% so với cùng kỳ xuống 19.530 tỷ đồng, sát với dự báo của chúng tôi. Doanh thu sụt giảm chủ yếu do doanh thu/cửa hàng/tháng giảm 12,8% so với cùng kỳ xuống 2,45 tỷ đồng, trong khi số lượng cửa hàng bình quân cũng giảm 2,3% so với cùng kỳ còn 995 cửa hàng, do chuyển đổi một số cửa hàng TGDĐ sang cửa hàng ĐMX.

Chúng tôi ngày càng đánh giá tích cực về triển vọng lợi nhuận

Chúng tôi điều chỉnh tăng lần lượt 5,0% và 9,9% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 và năm 2021 do chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận cả ba chuỗi. Cụ thể, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận tại TGDĐ & ĐMX sẽ tăng và lỗ tại BHX sẽ giảm trong năm 2020-2021 so với dự báo trước đó. Theo chúng tôi, BHX đang trên đà đạt mức hòa vốn vào cuối năm 2021.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 3,9% dự báo doanh thu thuần năm 2020. Chúng tôi tiếp tục cho rằng doanh thu thuần năm 2021 sẽ phục hồi, tăng 27,8% so với cùng kỳ nhờ mở rộng BHX và chuỗi cửa hàng ĐMX mini, dù chúng tôi điều chỉnh giảm 1,7% dự báo doanh thu thuần so với dự báo cũ.

Dự báo mới: Điều chỉnh tăng dự báo giai đoạn 2020- 2022

Chúng tôi điều chỉnh tăng lần lượt 5,0% và 9,9% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 và 2021 do chúng tôi tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần. Cụ thể, chúng tôi tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần của TGDĐ & ĐMX nhờ hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm dự báo lỗ thuần cho BHX.

Năm 2022, chúng tôi điều chỉnh tăng 16,7% lợi nhuận thuần lên 5.762 tỷ đồng (tăng trưởng 20,0%).

Bảng 3: Dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần, giai đoạn 2020-2022 

*

Điều chỉnh tăng 5,0% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020

Chúng tôi điều chỉnh tăng 5,0% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 lên 3.759 tỷ đồng (giảm 2,0%) dù chúng tôi đã giảm 3,9% dự báo doanh thu thuần,9% xuống 106.940 tỷ đồng (tăng trưởng 4,7%) từ 111.307 tỷ đồng (tăng trưởng 8,9%) do chúng tôi giảm dự báo doanh thu cho cả 3 chuỗi.

Xem thêm: Tình Hình Thị Trường Quặng Sắt Việt Nam, Lời Giải Nào Cho Bài Toán Giá Quặng Sắt Thế Giới

Bảng 4: Dự báo doanh thu thuần theo chuỗi, giai đoạn 2020-2022 

*

TGDĐ: điều chỉnh giảm nhẹ doanh thu thuần do số lượng cửa hàng giảm

Với TGDĐ, chúng tôi giảm 0,8% dự báo doanh thu thuần xuống 27.972 tỷ đồng (giảm 15,8%) do chúng tôi giảm dự báo về số lượng cửa hàng. Cụ thể:

Chúng tôi giảm 2,3% dự báo số lượng cửa hàng bình quân xuống còn 951 cửa hàng (từ 973 cửa hàng trước đó). Hiện tại, TGDĐ có 957 cửa hàng, giảm so với 996 cửa hàng vào ngày 1/1 chủ yếu là do chuyển đổi sang các cửa hàng ĐMX. Chúng tôi dự báo đến ngày 31/12, TGDĐ sẽ có 950 cửa hàng.Chúng tôi tăng nhẹ 1,2% dự báo doanh thu/cửa hàng/tháng lên 2,45 tỷ đồng (từ 2,24 tỷ đồng trước đó). Doanh thu thực tế/cửa hàng/tháng trong 8 tháng đầu năm là 2,45 tỷ đồng.

Bảng 5: Các giả định về doanh thu – chuỗi TGDĐ – Giai đoạn 2020-2022 

*

ĐMX Điều chỉnh giảm 3,2% dự báo doanh thu thuần do doanh thu/cửa hàng giảm

Với ĐMX, chúng tôi điều chỉnh giảm 3,2% dự báo doanh thu thuần xuống 58.468 tỷ đồng (tăng trưởng 0,4%) do chúng tôi giảm dự báo doanh thu/cửa hàng và tăng dự báo số lượng cửa hàng. Cụ thể:

Chúng tôi dự báo số lượng cửa hàng bình quân tăng lên 1.064 cửa hàng (từ 1.010 cửa hàng trước đó) do chúng tôi dự báo Công ty sẽ mở 163 cửa hàng ĐMX supermini mới; giả định này không được đưa vào dự báo trước đó của chúng tôi. Chúng tôi dự báo số lượng cửa hàng cuối năm là 1.241 cửa hàng, tăng từ 1.130 cửa hàng hiện tại.Doanh thu/cửa hàng/tháng được điều chỉnh giảm 8,0% xuống 4,58 tỷ đồng (từ 4,98 tỷ đồng trước đó) nhờ tăng dự báo thêm 163 cửa hàng ĐMX supermini có diện tích nhỏ hơn là 120-150m2/cửa hàng (so với ĐMX mini có diện tích 300- 350m2/cửa hàng) và có doanh thu/cửa hàng/tháng thấp hơn với chi phí cũng thấp hơn nhiều giúp tỷ suất lợi nhuận tăng. Doanh thu thực tế/cửa hàng/tháng trong 8 tháng đầu năm 2020 là 4,83 tỷ đồng, thấp hơn dự báo trước đó của chúng tôi.

Bảng 6: Các giả định về doanh thu – chuỗi ĐMX – Giai đoạn 2020-2022 

*

BHX: Điều chỉnh giảm 9,2% dự báo doanh thu thuần do dự báo số lượng cửa hàng giảm và giảm dự báo doanh thu/cửa hàng

Với BHX, chúng tôi điều chỉnh giảm 9,2% dự báo doanh thu thuần xuống 20.655 tỷ đồng (tăng trưởng 91,8%) do chúng tôi giảm dự báo cả số lượng cửa hàng và doanh thu/cửa hàng. Cụ thể:

Chúng tôi giảm 2,5% dự báo số lượng cửa hàng bình quân xuống còn 1.386 cửa hàng (từ 1.422 cửa hàng trước đó), do chúng tôi dự báo sẽ có ít cửa hàng mới mở hơn. Hiện chúng tôi dự báo sẽ mở 743 cửa hàng trong năm 2020 so với dự báo trước đó là 850 cửa hàng.Chúng tôi giảm 6,7% dự báo doanh thu/cửa hàng/tháng xuống 1,24 tỷ đồng (từ 1,33 tỷ đồng trước đó) do chúng tôi dự báo sẽ có thêm nhiều cửa hàng mới được mở ở các tỉnh/thành phố nhỏ. Các cửa hàng này có doanh thu thấp hơn và chi phí thấp hơn so với các cửa hàng ở các thành phố lớn, do đó lợi nhuận đem lại tương đương.

Bảng 7: Các giả định về doanh thu – chuỗi BHX – Giai đoạn 2020-2022 

*

Chúng tôi điều chỉnh tăng 5,0% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020

Chúng tôi tăng 5,0% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 lên 3.758 tỷ đồng (giảm 2,0%), do chúng tôi đánh giá tích cực hơn về triển vọng tỷ suất lợi nhuận. Chúng tôi nâng dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần năm 2020 thêm 0,3 điểm phần trăm lên 3,5% (từ 3,2% trước đó). Các thay đổi giả định chính bao gồm:

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp lên 21,3% (từ 20,2% trước đó) do tỷ suất lợi nhuận gộp của TGDĐ và ĐMX tốt hơn là 20,7% so với 19,3% trong dự báo trước đó của chúng tôi. Chúng tôi giữ nguyên dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp của BHX ở mức 23,4%.Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu lên 16,4% (từ 15,8% trước đây), do tăng dự báo về tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu của tất cả các chuỗi.

Bảng 8: Tỷ suất lợi nhuận – dự báo giai đoạn 2020-2022 

*

Với những thay đổi trên, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần mỗi chuỗi đều cao hơn dự báo trước đó.

Với TGDĐ & ĐMS, chúng tôi tăng 18% dự báo lợi nhuận thuần lên 6.183 tỷ đồng (từ 5.483 tỷ đồng trước đó).Với BHX, chúng tôi dự báo lỗ sẽ giảm còn 1.119 tỷ đồng (so với lỗ 1.193 tỷ đồng trước đó).

Điều chỉnh tăng 9,9% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021

Năm 2021, chúng tôi dự báo lợi nhuận MWG tăng mạnh từ mức nền thấp trong năm 2020 – động lực tăng trưởng chính là ĐMX và BHX. Chúng tôi giảm 1,7% dự báo doanh thu thuần năm 2021 còn 120.937 tỷ đồng (tăng trưởng 13,1%) so với dự báo cũ là 123.033 tỷ đồng; điều này phản ánh một phần mức cắt giảm dự báo doanh thu thuần năm 2020 của chúng tôi.

Các thay đổi giả định của chúng tôi như sau:

Chúng tôi tăng 2,2% dự báo doanh thu TGDĐ lên 27.557 tỷ đồng (giảm 0,9%).Chúng tôi giảm 1,2% dự báo doanh thu ĐMX xuống 64,703 tỷ đồng (tăng trưởng 10,7%) do ra mắt mô hình ĐMX supermini, chúng tôi dự báo Công ty sẽ mở thêm 375 cửa hàng mới. Theo đó, chúng tôi nâng số lượng cửa hàng bình quân lên 1.429 (từ 1.080 trước đó) nhưng đồng thời cắt giảm dự báo doanh thu/cửa hàng/tháng từ 5,06 tỷ đồng xuống 3,77 tỷ đồng.Chúng tôi giảm 6,2% dự báo doanh thu BHX xuống 28.677 tỷ đồng (tăng trưởng 38,8%). Chúng tôi dự báo 500 cửa hàng mới sẽ được mở và doanh thu/cửa hàng/tháng sẽ là 1,19 tỷ đồng (gần như không đổi so với dự báo trước đó).Chúng tôi tăng tỷ suất lợi nhuận gộp lên 21,9% (từ 20,7% trước đó).Chúng tôi tăng tỷ suất lợi nhuận thuần lên 4,0% (từ 3,6% trước đó). Theo chúng tôi, BHX đang trên đà hòa vốn vào cuối năm 2021. Chúng tôi dự báo lỗ cả năm năm 2021 (543 tỷ đồng) thấp hơn nhiều so với mức lỗ mà chúng tôi dự kiến sẽ thấy trong năm tài chính 2020 (là 1.119 tỷ đồng theo dự báo của chúng tôi).

Điều chỉnh tăng 16,7% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022

Năm 2022, chúng tôi điều chỉnh tăng 2,5% dự báo doanh thu thuần và tăng 16,7% dự báo lợi nhuận thuần nhờ doanh thu cao hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Theo đó, doanh thu thuần đạt 134.607 tỷ đồng, tăng trưởng 11,3% và lợi nhuận thuần đạt 5.762 tỷ đồng, tăng trưởng 20,0%.

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với MWG và tăng 8,3% giá mục tiêu lên 141.500đ từ 130.600đ phàn ánh điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2022.

Tại giá mục tiêu mới, P/E dự phóng năm 2020, 2021 và 2022 lần lượt là 17,0 lần, 13,7 lần, và 11,9 lần, tiềm năng tăng giá 36,2%.

Sử dụng phương pháp DCF, giá mục tiêu mới của chúng tôi cho Cổ phiếu MWG là 141.500đ. Chúng tôi sử dụng lãi suất phi rủi ro là 4,5% (không đổi), phần bù rủi ro vốn CSH là 7,0% (không đổi) và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn là 3,0% (không đổi). Beta được tăng lên 1,2 (từ 1,0 trước đó) theo thay đổi từ Bloomberg, trong khi đó có một số thay đổi nhỏ về tỷ trọng vốn CSH và tỷ trọng nợ. Theo đó, chi phí vốn bình quân của chúng tôi tăng lên 11,2% (từ 9,9% trước đây).

Để xác định giá mục tiêu trong 12 tháng tới, chúng tôi sử dụng năm 2021 làm năm cơ sở để định giá theo phương pháp DCF thay vì năm 2020. Do thay đổi năm cơ sở và điều chỉnh tăng dự báo về dòng tiền tự do (dù WACC tăng), giá trị hợp lý của MWG tăng 8,3% lên 141.500đ từ 130.600đ trước đó.

Xem thêm: Công Nghệ 4G Là Gì ? Phân Loại Và Tốc Độ Mạng 4G 2019 4G Lte Là Gì

Bình quân P/E dự phóng 1 năm của MWG trong 5 năm qua, là 12,3 lần. Trong khi đó, P/E dự phóng 1 năm hiện tại chỉ là 10,2 lần, nằm giữa mức trung bình và 1 lần độ lệch chuẩn (9,8 lần) nhờ đó, cổ phiếu có vẻ rẻ so với quá khứ (Bảng 11). So với P/E dự phóng 1 năm bình quân của các công ty cùng ngành là 21,1 lần, P/E dự phóng của MWG thấp hơn nhiều (Bảng 12).

READ  cổ phiếu hòa phát 2018

Trả lời

Back to top button