Chứng khoán

Cơ Cấu Tổ Chức Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Website Văn Phòng Chính Phủ

*

Tin tức và sự kiện

*

Thời sự

*

*

*

Bộ Tài chính thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2882/QĐ-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đang xem: Cơ cấu tổ chức sở giao dịch chứng khoán

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Sở Giao dịch Chứng khoán bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành (Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc).

Sở Giao dịch Chứng khoán có chức năng:

a) Tổ chức hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán, đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo quy định của pháp luật và phân công của chủ sở hữu.

b) Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

READ  Cách Đọc Chỉ Số Chứng Khoán Màu Sắc Trong Chứng Khoán Màu Tím

Xem thêm: Top 4 Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Miễn Phí Dịch Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh?

c) Giải quyết hoặc làm đầu mối giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của thành viên giao dịch thông qua thương lượng, hòa giải khi có yêu cầu của thành viên giao dịch.

d) Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức.

Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật về thuế và nộp các khoản thu tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Doanh Nhân Triệu Văn Dương Là Ai, Doanh Nhân Triệu Văn Dương

Việc tổ chức lại Sở Giao dịch Chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp tổ chức lại Sở Giao dịch Chứng khoán dẫn đến thay đổi hình thức pháp lý, nhiệm vụ hoạt động, vốn điều lệ thì Sở Giao dịch Chứng khoán phải làm thủ tục đăng ký lại hoặc đăng ký bổ sung với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trả lời

Back to top button