Chứng khoán

chứng khoán tcd

TCD : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán tcd

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
TRACODI là chữ viết tắt tiếng Anh của tên Công ty – Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải (Trantranminhdung.vnport andCommunication Development Invetranminhdung.vntment Corporation), được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 1988/QĐ/TCCB-LĐ ngày 30/10/1990 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện Bùi Danh Lưu ký.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/02/2021: Phát hành riêng lẻ 35,000,000
31/08/2020: Phát hành cho CBCNV 339,211
25/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:11
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
29/10/2019: Phát hành cho CBCNV 249,288
28/10/2019: Phát hành cho CBCNV 249,288
21/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
10/10/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
10/08/2018: Phát hành cho CBCNV 352,833
08/08/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
05/07/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:60

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
TCD : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCD : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCD: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng Etranminhdung.vnOP (19/05/2021 16:55) TCD: Bổ nhiệm ông Bùi Thiện Phương Đông làm Tổng Giám đốc từ 10.5.2021 (11/05/2021 16:37) TCD: Intact Management Co., Ltd báo cáo không còn là CĐL (11/05/2021 16:33) TCD: Intact Management Co., Ltd đã bán 4.624.843 cp (11/05/2021 16:33) TCD: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng làm Phó Chủ tịch điều hành HĐQT từ 29.4.2021 (29/04/2021 18:01) TCD: Link công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Điều lệ và các quy chế (29/04/2021 17:43)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi Nhánh Tp Hồ Chí Minh

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 474,859,214 651,019,458 1,242,372,451 816,372,144
Giá vốn hàng bán 407,333,078 543,660,511 1,118,811,709 722,357,747
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 67,511,136 107,352,851 123,514,067 94,014,397
Lợi nhuận tài chính 7,314,301 -16,409,450 19,854,466 -2,491,433
Lợi nhuận khác 257,036 -2,534,422 -1,674,409 524,343
Tổng lợi nhuận trước thuế 28,188,091 29,204,755 102,144,248 78,841,931
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 21,854,076 20,295,879 89,638,347 69,212,566
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 18,123,416 13,543,569 80,036,292 62,613,592
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,516,832,413 2,893,722,455 4,421,618,818 4,334,618,809
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,559,963,935 4,827,708,580 6,175,143,794 6,759,494,926
Nợ ngắn hạn 1,491,492,074 2,687,334,007 4,338,119,624 4,207,194,292
Tổng nợ 1,983,986,789 4,251,057,424 5,516,670,677 5,693,663,625
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 575,977,146 576,651,156 658,473,117 1,065,831,301
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

READ  Có Nên Đầu Tư Chứng Khoán 2019, Có Nên Đầu Tư Chứng Khoán Hay Không

Trả lời

Back to top button