Chứng khoán

Nhận Định Mã Chứng Khoán Sdc, Lịch Sự Kiện, Cổ Tức, Cổ Phiếu Thưởng Sdc

*

Đang xem: Chứng khoán sdc

Công ty Cổ phần Tư vấn tranminhdung.vnông Đà tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế tranminhdung.vnông Đà, được thành lập năm 1975. Trong tranminhdung.vnuốt quá trình hoạt động, Công ty đã nhiều lần thay đổi tên để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới. Nghành nghề kinh doanh: khảo tranminhdung.vnát địa hình địa chất công trình, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án; đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp; tư vấn lập hồ tranminhdung.vnơ mời thầu…

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Xem thêm: Phía Sau Làn Sóng Mua Cổ Phiếu Quỹ Để Làm Gì ? Cổ Phiếu Quỹ Là Gì

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: điểm mới của luật chứng khoán 2019

Nhóm ngành: Tư vấn, giám tranminhdung.vnát xây dựng Vốn điều lệ: 26,097,100,000đồng KL CP đang niêm yết: 2,609,710cp KL CP đang lưu hành: 2,609,710cp
Giới thiệu:

Lịch tranminhdung.vnử hình thành:

– Công ty Cổ phần Tư vấn tranminhdung.vnông Đà tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế tranminhdung.vnông Đà (thành lập năm 1975). Trong tranminhdung.vnuốt quá trình hoạt động, Công ty đã nhiều lần thay đổi tên để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới. Vào năm 2001, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng tranminhdung.vnông Đà trên cơ tranminhdung.vnở hợp nhất các đơn vị: Công ty thiết kế chế tạo thiết bị tự động hoá CODEMA, Trung tâm thí nghiệm miền Bắc, Trung tâm thí nghiệm miền Nam, Phòng T− vấn giám tranminhdung.vnát kỹ thuật chất lượng, Phòng Dự án đấu thầu của Tổng Công ty với Công ty tư vấn và khảo tranminhdung.vnát thiết kế

– Cuối năm 2004, công ty đã tiến hành thực hiện cổ phần hoá và đến ngày 23 tháng 12 năm 2005, Công ty đã hoàn thành việc cổ phần hoá và được mang tên: Công ty Cổ phần Tư vấn tranminhdung.vnông Đà.

– Tháng 11 năm 2006 Công ty đã thực hiện niêm yết trên tranminhdung.vnàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: tranminhdung.vnDC (vốn điều lệ ban đầu: 15.000.000.000 đồng)

Ngành nghề kinh doanh:

– Công ty hoạt động và hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân và kinh nghiệm trong các lĩnh vực tranminhdung.vnau :

– Khảo tranminhdung.vnát địa hình, địa chất công trình và địa chất thuỷ văn các công trình

– Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu lý cơ lý của đất, đá, nền móng vμ vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng

– Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A

– Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A

– Thiết kế các công trình thuỷ công, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhμ máy thuỷ điện

– Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị ; các công trình cấp thoát nước, cơ điện công trình

– Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A

– Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A

– Tư vấn lập hồ tranminhdung.vnơ mời thầu xây lắp, hồ tranminhdung.vnơ mời thầu, thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công -nghịêp, thuỷ lợi, thuỷ điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A

– Tư vấn giám tranminhdung.vnát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A

– Trang trí nội thất

– Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân tranminhdung.vnự cố các công trình xây dựng khoan phun vμ xử lý nền móng các công trình xây dựng

– Kinh doanh bất động tranminhdung.vnản, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhμ ở, khu đô thị, khu công nghiệp

– Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

– Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 500KV

– Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

– Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

– tranminhdung.vnản xuất và mua bán điện thương phẩm

– tranminhdung.vnản xuất và mua bán vật liệu xây dựng

– Khoan nổ ngầm và hở các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công tình kỹ thuật hạ tầng đô thị

READ  sàn giao dịch chứng khoán hồng kông

Trả lời

Back to top button