Chứng khoán

chứng khoán may đức giang

MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán may đức giang

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Thành lập năm 1990, Tổng công ty Đức Giang – CTCP (DUGARCO) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam và là nhà tranminhdung.vnản xuất, cung cấp hàng may mặc uy tín cho nhiều khách hàng nổi tiếng trên thế giới và trong nước.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

09/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
11/10/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:0.25327
30/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
31/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (01/04/2021 12:09) MGG: 29.3.2021, ngày GDKHQ Chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (22/03/2021 11:48) MGG: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (16/03/2021 08:31) MGG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (27/01/2021 19:45) MGG: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả tranminhdung.vnXKD năm 2020 (04/01/2021 01:54) MGG: Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31.12.2020 (21/12/2020 22:06)
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Điều Kiện Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán Ra Công Chúng, Lĩnh Vực Tài Chính

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 2,026,397,553 2,456,863,794 2,546,495,304 1,636,499,949
Giá vốn hàng bán 1,794,336,513 2,212,319,653 2,273,448,653 1,413,875,611
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 231,653,962 243,992,213 272,249,562 216,397,060

Xem thêm: dịch vụ vay tiền nhanh

Lợi nhuận tài chính 7,140,834 -4,706,131 10,121,978 1,641,578
Lợi nhuận khác 6,302,260 2,949,486 1,646,812 8,704,513
Tổng lợi nhuận trước thuế 31,782,285 39,970,640 65,924,946 20,968,400
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 26,360,186 31,430,346 56,324,883 16,782,701
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 26,360,186 31,430,346 56,324,883 16,782,701
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 593,422,884 733,073,202 780,387,224 671,804,541
Tổng tài tranminhdung.vnản 770,898,576 877,995,153 930,962,265 822,157,700
Nợ ngắn hạn 533,040,062 644,205,905 673,439,955 600,136,096
Tổng nợ 537,815,757 646,095,623 675,275,281 602,573,731
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 233,082,819 231,899,530 255,686,984 219,583,970
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MGG : Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mã Chứng Khoán Dệt May - Cổ Phiếu Dệt May Chờ Hưởng Lợi Từ Hiệp Định Evfta

Xem thêm: trắc nghiệm thị trường tiền tệ và thị trường vốn

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button