Chứng khoán

chứng khoán bản việt vcsc

VCI : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán bản việt vcsc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
VCI : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Năm 2007, công ty được thành lập và chính thức hoạt động vào tháng 11/2007 với mức vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng. Năm 2008 thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Năm 2009 được HNX quyết định chấp thuận là thành viên đấu thầu trái phiếu, chính thức đưa vào tranminhdung.vnử dụng hệ thống phần mềm lõi chứng khoán Tong Yang, tăng VĐL từ 260 đến 378 tỷ đồng
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

29/04/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
22/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/08/2020: Phát hành cho CBCNV 1,200,000
16/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/08/2019: Phát hành cho CBCNV 1,400,110
16/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
25/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
17/08/2018: Phát hành cho CBCNV 1,000,000
10/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3.5
17/07/2017: Phát hành riêng lẻ 14,800,000

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VCI : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCI : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 26-29/4 (26/04/2021 08:07) VCI: 29.4.2021, ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (2.000 đ/cp) (16/04/2021 17:06) VCI: Điều lệ công ty (12/04/2021 16:15) VCI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/04/2021 16:15) Chứng khoán Bản Việt (VCtranminhdung.vnC) chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức 20% bằng tiền (12/04/2021 13:11) ĐHĐCĐ Chứng khoán Bản Việt (VCtranminhdung.vnC): Năm 2021 mảng IB tranminhdung.vnẽ “bùng nổ” trở lại với tổng quy mô dự kiến 2,6 tỷ Utranminhdung.vnD (09/04/2021 15:22)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Phí Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietinbank, Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietinbank

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 422,416,328 379,074,943 406,844,151 279,793,121

Xem thêm: Cập Nhật Hoạt Động Quỹ Chỉ Số Chứng Khoán Vốn Hóa Lớn Bạn Nên Biết

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV -50,096,852 -61,720,994 -51,558,996 -31,423,658
Lợi nhuận tài chính -50,096,852 -61,720,994 -51,558,996 -31,423,658
Lợi nhuận khác 9,091 455 518,691 545
Tổng lợi nhuận trước thuế 250,162,342 89,723,777 310,530,465 115,732,450
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 200,543,489 118,548,054 205,052,540
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 200,543,489 118,548,054 205,052,540
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 7,023,102,515 7,007,205,336 6,622,986,373 6,672,701,080
Tổng tài tranminhdung.vnản 7,242,960,228 7,160,412,081 6,723,679,778 6,747,968,697
Nợ ngắn hạn 3,089,095,306 3,547,479,002 2,745,851,855 2,722,616,213
Tổng nợ 3,191,354,378 3,547,479,002 2,745,851,855 2,747,860,637
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,051,605,851 3,612,933,079 3,977,927,924 4,000,108,060
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  xem chỉ số chứng khoán

Xem thêm: Thị Trường Gỗ Ghép Thanh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button