Là gì

bio trong facebook là gì

Learn _Through Conversation _Conversations Basic English _Conversations American English _Through Vocabulary _Through Pictures _Through Music _Through Poem Practice _Listen and Answer _ETS Toeic Test 1000 Series _Song for Kids _Study English With Gogo _Oxford Picture Dictionary Tool _Read English Online Relax _Funny Manga _Funny Pictures Question?

Đang xem: Bio trong facebook là gì

*

“BIO” thì không có nghĩa cụ thể nó được hiểu là một từ “tiền tố” tức là từ đứng trước môt từ khác để bổ thêm nghĩa cho từ đó.

Lưu ý rằng từ mà “BIO” bổ nghĩa thì là là từ phải có liên quan tới sự sống (life), tiểu sử, sinh vật, nói cách khác nó là tiền tố chỉ đời sống, cơ thể sống, sinh vật sống. Bạn hãy xem các ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn:
biology: bio(=life) + logy(=science): Sinh vật học (ngành khoa học nghiên cứu về sự sống). biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống (tiểu sử). biohazard: vũ khí sinh học biodesign: thiết kế phỏng sinh học biograph = biography: tiểu sử, lý lịch biographer: người viết tiểu sử biotechnology: công nghệ sinh học bioengineering: kỹ thuật sinh học Bạn nào biết thêm ví dụ khác thì comment cho mình biết với nhé ^^!

Ok…

READ  Sự Khác Biệt Giữa Ứng Dụng Emamectin Benzoate Là Gì, Thuốc Trừ Sâu Comda 250 Ec

Xem thêm: Công Ty Chứng Khoán Vietcombank Vcbs, Chào Mừng Bạn Đã Đến Với

Xem thêm: Đạo Diễn Đặng Nhật Minh Là Ai, Gặp Đạo Diễn Đặng Nhật Minh Ở Tuổi 82

phần giải thích của mình đã xong giờ hay xem trong tiếng anh người ta giải thích thế nào nhé.
What is BIO? What does BIO mean?
A biography or short biographical profile of someone. The prefix, bio-, implies of or related to life or living organisms.
Example:
Word Definition autobiography a story about a person”s life (biography) written by that person biochemical characterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms biochemist a chemist specializing in biochemistry biochemistry chemistry that deals with the chemical compounds and processes occurring in living things biodegradable able to break down into very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms biodiesel a fuel that is similar to diesel fuel and is usually derived from plants, e.g., soybeans biodiversity the existence of many different kinds of plants and animals in an environment biographer someone who tells the account of a real person”s life biographical of or relating to an account of a real person”s life biography a story about a person”s life biohazard a biological agent or condition that is a hazard to humans or the environment biological of or relating to biology or to life and living things biological clock an inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors and bodily functions which occur in cycles biological control reduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite biological warfare warfare involving the use of biological weapons biological weapon a harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon to cause death or disease usually on a large scale biologist a person specializing in biology biology a science that deals with living things and life processes biome a major type of ecological community filled with distinctive plants and animals living together in a particular climate and physical environment, e.g., desert biomes bionic having the normal biological capability to perform a physical task increased by special devices – electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic) bionics a branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems to the solution of engineering problems biophysicist a specialist in biophysics biophysics a branch of science concerned with the application of physical principles and methods to biological problems biopsy the removal and examination of tissue, cells, or fluids from the living body biosphere the part of the earth”s crust, waters, and atmosphere that supports life biosynthesis the formation of chemical compounds by a living organism biota the animals, plants, fungi, etc., of a region or period. biotechnology the manipulation of living things to produce useful products, e.g., crops resistant to disease, drugs bioterrorism terrorism involving the use of biological weapons biotic of relating to, or caused by living things biotin a growth vitamin of the vitamin B complex found especially in yeast, liver and egg yolk. biotite a very common black or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium and aluminum

READ  Damode Là Công Ty Gì - Báo Cáo Tuyển Dụng Lừa Đảo

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 1 – Listening Test
ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 2 – Listening Test
ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 3 – Listening Test
ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 4 – Listening Test
ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 5 – Listening Test
ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 6 – Listening Test
ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 7 – Listening Test

Trả lời

Back to top button