Là gì

Tìm Hiểu Về Hằng Và Biến Là Gì Hằng Là Gì, Biến Hằng Và Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản Trong Swift

Biến và hằng số trong Swift

Biến và hằng số là tên (định danh), tên này có chứa một giá trị. Gọi là biến vì tên đó có thể thay đổi giá trị nó lưu trữ trong quá trình sử dụng, còn hằng số thì giá trị lưu trữ trong nó sau khi khởi tạo không thay đổi được nữa.

Khai báo biến đơn giản

Khai báo biến dùng từ khóa var theo sau là tên biến được khởi tạo giá trị. Kiểu dữ liệu của biến khai báo theo cách này phụ thuộc vào giá trị nó khởi tạo. Bạn có thể khai báo nhiều biến trên một dòng, mỗi biến cách nhau bởi dấu ,.

Đang xem: Biến là gì hằng là gì

Xem thêm: Quy Định Về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp, Giao Dịch Trái Phiếu Doanh Nghiệp

Xem thêm: Chất Không Tan Là Gì – Bảng Tính Tan Hóa Học

Ví dụ:

//Khai báo biến, khởi tạo giá trị cho nó là//số nguyênvar bien1 = 123//Khai 2 biến trên một dòng bien2 và biến3var bien2 = “XYZ”, biến3 = bien1 + 10Khai báo hằng số

READ  Mã Ký Nhận Giao Dịch Hsbc Là Gì, Token Là Gì

Để khai báo hằng số thì dùng từ khóa let theo sau là tên hằng và giá trị hằng số. Ví dụ:

let SỐ_PI = 3.14Quy tắc đặt tên Biến và Hằng số trong Swift

Tên biến và hằng bạn có thể gõ tên bất kỳ (kể cả dùng ký tự Unicode, gõ tiếng việt …), miễn là đảm bảo những nguyên tắc sau sẽ được chấp nhận:

Không được có khoảng trắng, ký hiệu toán học (+ / …), mũi tên (← → ↑ ↓ …), các tên và ký hiệu dùng bởi ngôn ngữ Swift trong tên biến Tên biến có thể chứa ký tự số nhưng không được phép dùng số để bắt đầu tên biến. bien123 thì được, 123bien thì không được

Ví dụ với biến và hằng

Từ Xcode Playground swift01 ở bài trước ra. Một dự án Playground chứa các đoạn mã mà có thể bấm chạy luôn, trong một Playground có thểcó nhiều trang code khác nhau, giờ tạo ra một trang code mới thuộc swift01 đặt tên là 02 – const – var để viết code của phần bài học này.

Nhấn phải vào swift01, chọn New Playground Page rồi nhập tên 02 – const – var

*

Page mới được tạo, xóa code tự sinh đi và nhập đoạn code sau vào:

//Khai báo biến với từ khóa var//kiểu của biến sẽ xác định theo giá trị khởi tạo của nó//Ví dụ gán là 30, nên student_age sẽ là kiểu số nguyênvar student_age = 20;print(“Tuổi là: (student_age)”)//Biến có thể gán giá trị khác bất kỳ đâustudent_age = 30;print(“Tuổi là: (student_age)”)//Có thể khai báo nhiều biến trên một dòng, cách nhau bởi dấu ,var student_name = “tranminhdung.vn”, student_weight = 60.8print(“Tên: (student_name), Cân nặng: (student_weight), Tuổi: (student_age)”)//Khai báo hằng số dùng khóa letlet months_of_year = 12/* months_of_year khai báo là hằng số, nếu cố tình thay đổi giá trị sau khi nó khởi tạo ví dụ months_of_year = 11, sẽ gây ra lỗi */print(“Một năm có (months_of_year) tháng”)Kết quả chạy đoạn code trên:

READ  Nói Về Ước Mơ Của Em Là Gì Em Sẽ Làm Gì Để Thực Hiện Ước Mơ Đó ?

Tuổi là: 20Tuổi là: 30Tên: tranminhdung.vn, Cân nặng: 60.8, Tuổi: 30Một năm có 12 tháng

Kiểu dữ liệu cơ bản trong Swift

Trong Switch có các kiểu dữ liệu cơ bản như sau:

Int : kiểu số nguyên Double và Float : kiểu số thực Bool : Kiểu logic – nhận giá trị false hoặc true String : Kiểu chuỗi ký tự (chứa đoạn văn bản)

Khai báo biến với kiểu cụ thể

Cách khai báo biến ở trên, giá trị khởi tạo sẽ là kiểu của biến, ví dụ khi gán nó là một chuỗi thì biến đósẽ có kiểu String

// Biến sau có kiểu Stringvar bien = “Chuỗi ký tự nào đó”Nếu muốn tường minh ngay khi khai báo biến, thì chỉ rõ biến đõ có kiểu dữ liệu gì để sau đó khởi tạo sau thì khai báo theo cú pháp như sau:

//Khai báo một biến kiểu Stringvar bien: String;bien = “XYZ”https://Khai báo nhiều biến kiểu Intvar bien1, bien2, bien3: Int;Swift là ngôn ngữ type safe, nó hỗ trợ một cách tường minh, khi đang code gán giá trị vào biến bắt buộc phải hợp kiểu, nếu không nó sẽ báo cho bạn biết

Trả lời

Back to top button