(Pdf) I, Bài Tập Về Phát Hành Trái Phiếu Có Lời Giải, Bài Tập Về Trái Phiếu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.59 KB, 5 trang )

Đang xem: Bài tập về phát hành trái phiếu

BÀI TẬP TRÁI PHIẾUPHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO MỆNH GIÁ:1a).DN phát hành 10.000 trái phiếu , kỳ hạn 5 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi hàng năm , mệnh giá 100.000 đ/TP đểđầu tư mở rộng nhà xưởng , thu 1.000.000.000 đ tiềnmặt .Chi phí phát hành TP là 15.000.000 đ bằng TM,được phân bổ dần(ĐVT : 1.000 đ)Số tiền thu về từ phát hành TP :Nợ 1111 : 1.000.000Có 3431 : 1.000.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 242 : 15.000Có 1111 : 15.000b). Xuất tiền mặt hàng năm trả lãi 8% được vốn hóa vào giátrị tài sản đầu tư xây dựng dở dang .Nợ 241 : 8%*1.000.000 = 80.000Có 1111 : 80.000Định kỳ phân bổ chi phí phát hành :Nợ 241 : 15.000 : 5 = 3.000Có 242 : 3.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán TPNợ 3431 : 1.000.000Có 1111 : 1.000.0002a). DN phát hành 1.000 trái phiếu , kỳ hạn 3 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi khi đáo hạn ,mệnh giá 500.000 đ/TP .Để đầu tư mở rộng nhà xưởng , thu 500.000.000 đ tiềnmặt .Chi phí phát hành TP là 5.000.000 đ được tính ngayvào chi phí trong kỳSố tiền thu về từ phát hành TP :Nợ 1111 : 500.000
Có 3431 : 500.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 635 : 5.000Có 1111 : 5.000b). Hàng năm DN tính số lãi phải trả trong năm được vốnhóa vào giá trị tài sản đầu tư XDDDNợ 241 : 8%*500.000 = 40.000Có 335 : 40.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán cả lãi vàgốc TPNợ 3431 : 500.000Nợ 335 : 40.000*3 = 120.000Có 1111 : 620.0003a). DN phát hành 1.000 trái phiếu , kỳ hạn 3 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi ngay khi phát hành, mệnh giá500.000 đ/TP . Để đầu tư mở rộng nhà xưởng , thu500.000.000 đ tiền mặt .Chi phí phát hành TP là5.000.000 đ được tính ngay vào chi phí trong kỳNợ 1111 : 380.000Nợ 242 : 8%*3*500.000 = 120.000Có 3431 : 500.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 635 : 5.000Có 1111 : 5.000b). Hàng năm DN tính số lãi phải trả trong năm được vốnhóa vào giá trị tài sản đầu tư XDDDNợ 241 : 120.000 : 3 = 40.000Có 242 : 40.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán TPNợ 3431 : 500.000

Xem thêm: Công Ty Của Chồng Á Hậu Thanh Tú Là Ai, Biệt Thự Của Thanh Tú Và Chồng Đại Gia

Có 1111 : 500.000PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ CHIẾT KHẤU:1a).DN phát hành 10.000 trái phiếu , kỳ hạn 5 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi hàng năm , mệnh giá 100.000 đ/TP đểđầu tư mở rộng nhà xưởng , thu 950.000.000 đ tiềnmặt .Chi phí phát hành TP là 15.000.000 đ bằng TM,được phân bổ dầnNợ 1111 : 950.000Nợ 3432 : 50.000Có 3431 : 1.000.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 242 : 15.000Có 1111 : 15.000b). Xuất tiền mặt hàng năm trả lãi 8% được vốn hóa vào giátrị tài sản đầu tư xây dựng dở dang .Trả lãi hàng năm : Nợ 241 : 8%*1.000.000 = 80.000Có 1111 : 80.000Định kỳ phân bổ chi phí TP trả trước :Nợ 241 : 15.000 : 5 = 3.000Có 242 : 3.000CK phân bổ chi phí từng kỳ:Nợ 241 : 50.000 : 5 = 10.000Có 3432 : 10.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán TPNợ 3431 : 1.000.000Có 1111 : 1.000.0002a). DN phát hành 1.000 trái phiếu , kỳ hạn 3 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi khi đáo hạn ,mệnh giá 500.000 đ/TP .Để đầu tư mở rộng nhà xưởng , thu 470.000.000 đ tiền
mặt .Chi phí phát hành TP là 5.000.000 đ được tínhngay vào chi phí trong kỳNợ 1111 : 470.000Nợ 3432 : 30.000Có 3431 : 500.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 635 : 5.000Có 1111 : 5.000b). Hàng năm DN tính số lãi phải trả trong năm được vốnhóa vào giá trị tài sản đầu tư XDDDNợ 241 : 50.000Có 335 : 8%*500.000 = 40.000Có 3432 : 30.000 : 3 = 10.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán cả lãivà gốc TPNợ 3431 : 500.000Nợ 335 : 40.000 * 3 = 120.000Có 3431 : 620.0003a). DN phát hành 1.000 trái phiếu , kỳ hạn 3 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi ngay khi phát hành, mệnh giá500.000 đ/TP . Để đầu tư mở rộng nhà xưởng , thu350.000.000 đ tiền mặt .Chi phí phát hành TP là5.000.000 đ được tính ngay vào chi phí trong kỳNợ 1111 : 350.000Nợ 3432 : 30.000Nợ 242 : 120.000Có 3431 : 500.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 241 : 5.000Có 1111 : 5.000

Xem thêm: Cổ Phiếu Lixco – Lix: Ctcp Bột Giặt Lix

Có 241 : 10.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán TPNợ 3431 : 1.000.000Có 1111 : 1.000.0002a). DN phát hành 1.000 trái phiếu , kỳ hạn 3 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi khi đáo hạn ,mệnh giá 500.000 đ/TP .Để đầu tư mở rộng nhà xưởng , thu 530.000.000 đ tiềnmặt .Chi phí phát hành TP là 5.000.000 đ được tínhngay vào chi phí trong kỳNợ 1111 : 530.000Có 3431 : 500.000Có 3433 : 30.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 635 : 5.000Có 1111 : 5.000b). Hàng năm DN tính số lãi phải trả trong năm được vốnhóa vào giá trị tài sản đầu tư XDDDNợ 241 : 8% * 500.000 = 40.000Có 335 : 40.000Phân bổ phụ trội:Nợ 3433 : 30.000 : 3 = 10.000Có 241 : 10.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán cả lãivà gốc TPNợ 3431 : 500.000Nợ 335 : 40.000 * 3 = 120.000Có 1111 : 620.0003a). DN phát hành 1.000 trái phiếu , kỳ hạn 3 năm , lãi suất8%/năm , trả lãi ngay khi phát hành, mệnh giá500.000 đ/TP . Để đầu tư mở rộng nhà xưởng , thu
410.000.000 đ tiền mặt .Chi phí phát hành TP là5.000.000 đ được tính ngay vào chi phí trong kỳNợ 1111 : 410.000Nợ 242 : 8% * 3* 500.000 = 120.000Có 3431 : 500.000Có 3433 : 30.000Chi phí phát hành trái phiếu :Nợ 635 : 5.000Có 1111 : 5.000b). Hàng năm DN tính số lãi phải trả trong năm được vốnhóa vào giá trị tài sản đầu tư XDDDNợ 241 : 120.000 : 3 = 40.000Có 242 : 40.000Phân bổ phụ trội:Nợ 3433 : 30.000 : 3 = 10.000Có 241 : 10.000c). Hết thời hạn trái phiếu , DN xuất TM thanh toán TPNợ 3431 : 500.000Có 1111 : 500.000

Trả lời

Back to top button